1005737/15003/Γ0012/29.1.2008

Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

29 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1005737/15003/Γ0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους.

1.    Οι επιχειρήσεις του κλάδου σας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών συνίσταται  στη ραφή ενδυμάτων χωρίς να πωλούν το απαιτούμενο ύφασμα, προκειμένου να προσδιορίσουν τα καθαρά τους κέρδη αφαιρούν τα έξοδα από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

    Δηλαδή για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους, όταν τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ δεν εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.).

    Σε περίπτωση απόρριψης των τηρουμένων βιβλίων τους καθώς και στην περίπτωση της περαίωσης χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων φορολογικών τους δηλώσεων (αυτοπεραίωσης), σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν.3296/2004 τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά με την εφαρμογή  του καθορισθέντος μ.σ.κ.κ. Σ' αυτήν την περίπτωση ο συντελεστής που θα εφαρμοσθεί για τον ράπτη (ή ράφτρια)  ενδυμάτων που αυτοαπασχολείται και όπως μας διευκρινίσατε δεν προβαίνει και στην πώληση του απαιτουμένου υφάσματος θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής  23% του ΚΑ 6407 των ισχυόντων πινάκων μ.σ.κ.κ.

2.    Όσον αφορά τις επιδιορθώσεις ενδυμάτων δεν έχει καθοριστεί ειδικός μ.σ.κ.κ. και για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών  που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής 32%, δηλαδή ο μέσος όρος των συντελεστών των επαγγελμάτων της 8ης κατηγορίας, στην οποία θα υπαγόταν  το επάγγελμα αυτό αν είχε καθοριστεί γι' αυτό μ.σ.κ.κ.


Taxheaven.gr