Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1032/7.2.1996 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1892/1990

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1032/7.2.1996
Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1892/1990


ΠΟΛ.1032/7.2.1996 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1892/1990

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996
Αρ.Πρωτ. 1016501/10887/Β0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1032

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.1892/1990.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων:


α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.1892/1990, καθώς επίσης και με τη δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 από τις τεχνικές επιχειρήσεις (περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1892/90), σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:

Α) Επί του πρώτου θέματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, του άρθρου 3, του Ν.1892/1990, επιχειρήσεις των περιπτώσεων α', γ' και ι' της παραγρ. 1 του άρθρου 2, ήτοι μεταποιητικές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις καθώς
και οι επιχειρήσεις παραγωγής βιομάζας από ετήσια ή πολυετή φυτά, που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, δικαιούνται τα κίνητρα της περιοχής Β'.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1892/90, όπως ισχύουν μετά την παράτασή τους με τις διατάξεις του Ν.2275/1994, ορίζεται ότι, οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου επιχειρήσεις, δικαιούνται να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικού επενδύσεων μέχρι το 30% ή το 40% των αδιανεμήτων κερδών, ανάλογα με την περιοχή της εγκατάστασής τους, ήτοι στη μεν περιοχή Α' 30% και 40%, στις δε λοιπές, εκτός της Α' περιοχές 40% και 50% αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτό για την πραγματοποίηση καινούργιων επενδύσεων του άρθρου 1 του Ν.1892/90 ύψους μεγαλύτερου τουλάχιστον κατά 30% του σχηματιζομένου αποθεματικού.....

3. Εξάλλου, για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στα κίνητρα που παρέχονται από τις διατάξεις του Ν.1892/1990, περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση επιτοκίου, οι αφορολόγητες εκπτώσεις και οι αυξημένες αποσβέσεις, ενώ περαιτέρω για την εφαρμογή των κινήτρων αυτών, η χώρα διαιρέθηκε σε περιοχές,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ανωτέρω νόμου.

4. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, οι ευεργετικές διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.1892/90, για την παροχή κινήτρων της Β' περιοχής αναφέρονται περιοριστικά στα κίνητρα του Ν.1892/90 και όχι στο άρθρο 22 του Ν.1828/89 και επομένως οι επιχειρήσεις
των περιπτώσεων α', γ' και ι' της παραγρ. 1 του άρθρου 2, που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, δικαιούνται να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/89, με τα ποσοστά της Α' περιοχής (30%) (σχετικά τα αρ. 1109807/10588/29.9.1995 και 1042644/10220/8.5.1995 έγγραφά μας).

Β. Επί του δευτέρου θέματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1892/90, οι τεχνικές εταιρίες υπάγονται στο νόμο αυτό, για τον εκσυγχρονισμό τους, την αντικατάσταση των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού τους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι, για τις επιχειρήσεις τεχνικών εταιριών της περίπτωσης (κδ'), ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία εδρεύουν, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων της περιοχής Β'.

3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και ενόψει του γεγονότος, ότι οι διατάξεις που παρέχουν φορολογικές απαλλαγές ή εξαιρέσεις από την φορολογία ερμηνεύονται στενά, προκύπτει ότι, οι τεχνικές εταιρίες έχουν το δικαίωμα να διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12-14 του Ν.1892/90, καθώς επίσης να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/89, για επενδύσεις όμως, που αναφέρονται περιοριστικά στην περίπτ. κδ' του άρθρου 2 του Ν.1892/90 και που αφορούν τον εκσυγχρονισμό τους, την αντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του
λοιπού εξοπλισμού τους.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, οι τεχνικές εταιρίες, έχουν δικαίωμα να διενεργήσουν αφορολόγητες εκπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12-14 του Ν.1892/90 καθώς και να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/89, μόνο για επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του λοιπού εξοπλισμού τους και όχι για τις λοιπές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.1892/90, όπως π.χ. επενδύσεις κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και μάλιστα σε εργοταξιακούς χώρους, οι οποίοι με την αποπεράτωση των έργων παύουν να υφίστανται κ.λπ. (σχετικά τα αρ. 1121033/10840/30.11.1994, 1036363/10175/30.8.1991 και 1035514/10208/14.10.1993 έγγραφά μας).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης