1092438/1612/Α0012/23.10.2008

Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρία leasing.Σχόλια: Προσοχή βλέπε και ΠΟΛ.1135/4.10.2010 . Με τον νόμο 3842/2010 έγινε όσον αφορά την έκπτωση μισθωμάτων από εταιρίες χρονομίσθωσης.


23 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092438/1612/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλει η επιχείρηση σε εταιρία leasing.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιστ' της παρ.1  του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εκπίπτουν τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρίες του Ν.1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄) ή σε αλλοδαπές εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του πιο πάνω άρθρου και νόμου μεταξύ άλλων ορίζεταιi ότι ειδικά οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρικό κινητήρα μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν μέχρι το 60% του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι 25% των πιο πάνω δαπανών.

3.    Εξάλλου, όπως διευκρινίσθηκε με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 εγκύκλιο, ο πιο πάνω περιορισμός της έκπτωσης δαπανών δεν ισχύει για λεωφορεία αυτοκίνητα Ι.Χ. και φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ..

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση που Γραφείο τουρισμού (όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικώς) καταβάλλει σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 μισθώματα για λεωφορείο Ι.Χ. το οποίο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιχείρησης, τότε τα μισθώματα αυτά (ανεξάρτητα από το εάν με βάση τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται η αγορά του λεωφορείου στο τέλος της σύμβασης ή όχι), εκπίπτουν στο σύνολο τους από τα ακαθάριστα έσοδα της σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιστ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, και η επιχείρηση δεν διενεργεί αποσβέσεις για το λεωφορείο καθόσον δεν έχει την κυριότητα αυτού.


Taxheaven.gr