Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1028/15.1.1996 Φορολογία τόκων προθεσμιακών καταθέσεων σε περίπτωση πρόωρης ανάληψής τους


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1028/15.1.1996
Φορολογία τόκων προθεσμιακών καταθέσεων σε περίπτωση πρόωρης ανάληψής τους


Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ :1136213/3093/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄

ΠΟΛ 1028

ΘΕΜΑ : Φορολογία τόκων προθεσμιακών καταθέσεων σε περίπτωση πρόωρης ανάληψης τους.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 735/1995 γνωμοδότηση έκανε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι, σε φορολογία υπόκειται το καθαρό ποσό τόκων που απομένει μετά την αφαίρεση του ποσού, που εκπίπτεται, ως προεξόφλημα, υπέρ της Τράπεζας, λόγω της πρόωρης ανάληψης της κατάθεσης.
Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Αρ. Γνωμ. 735/1995


Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται εάν για τον υπολογισμό του φόρου, που επιβάλλεται με συντελεστή 15% στους τόκους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1921/1991, όπως αυτές έχουν, ως προς το ποσοστό του συντελεστή του φόρου, τροποποιηθεί με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2093/92,
που προκύπτουν από προθεσμιακές καταθέσεις, θα ληφθεί υπόψη το καθαρό ποσό των τόκων που απομένει μετά την αφαίρεση της ποινής που επιβάλλεται στον καταθέτη από την Τράπεζα, λόγω της πρόωρης ανάληψης της προθεσμιακής κατάθεσης ή το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων τόκων, που προκύπτουν μέχρι το χρόνο της
πρόωρης ανάληψης αυτής. Επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ως
ακολούθως:

Η παρ. 1 του άρθρου 21, που φέρει τον τίτλο "Αυτοτελής φορολογία εισοδήματος ορισμένων περιπτώσεων", του Ν.1921/91 ορίζει ότι "επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ..... και προκύπτουν στην Ελλάδα από:

α) οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων, σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, που είναι στην Ελλάδα .....

β) .....".

Ο φόρος αυτός, σύμφωνα με την παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου, υπολογίζεται με συντελεστή 10%, ο συντελεστής όμως αυτός ορίσθηκε σε ποσοστό 15% με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2093/92. Στην παρ. 7 του ως άνω άρθρου 21 αναφέρονται μορφές καταθέσεως, που εξαιρούνται από τη φορολόγηση των τόκων. Μία από τις εξαιρέσεις αυτές, που αφορά τις προθεσμιακές καταθέσεις, προβλέπεται στο εδαφ. η' της παραγράφου αυτής, που ορίζει ότι "Προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1990 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά από αυτήν την ημερομηνία".
Εξ άλλου η εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ.588/48, όπως αντικατατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ.128/1975, υπ' αριθμ. 1935/Γ.Κ/1.7.1980 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής σχετικά με τις κοινές και ειδικές προθεσμιακές καταθέσεις την εξής ρύθμιση: "Σε περίπτωση αποδόσεων μετά την 1η Ιουλίου 1980 μέρους ή του όλου προθεσμιακής κατάθεσης, πριν από τη συμφωνηθείσα λήξη της, οι Τράπεζες υποχρεούνται όπως εκπίπτουν υπέρ αυτών, ως προεξόφλημα, ποσό, που αντιστοιχεί στο ισχύον επιτόκιο για κάθε κατηγορία προθεσμιακής κατάθεσης προσαυξημένο κατά έξι (6)
εκατοστιαίες μονάδες, με ανώτατο όριο το ποσό των δεδουλευμένων μέχρι του χρόνου της προεξοφλήσεως τόκων της καταθέσεως".
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.1921/91 οι τόκοι, ως εισόδημα ειδικής περίπτωσης, φορολογούνται αυτοτελώς, ανεξάρτητα δηλαδή από τα τυχόν λοιπά εισοδήματα του καταθέτη. Κατά την αληθή βούληση του νομοθέτη σε φορολογία υπόκειται το ποσό των τόκων που πράγματι αποκτάται από τον καταθέτη κατ' εφαρμογή των όρων που διέπουν την κατάθεση. Ετσι στην περίπτωση πρόωρης ανάληψης προθεσμιακής κατάθεσης, όπως προκύπτει από την εκτεθείσα άνω διάταξη της 1935/Γ.Κ./1980 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής, οι μέχρι την ημερομηνία της ανάληψης δεδουλευμένοι τόκοι μειώνονται ή και μηδενίζονται λόγω έκπτωσης υπέρ της Τράπεζας ποσού, χαρακτηριζόμενου, ως "προεξόφλημα". Στην περίπτωση αυτή θέμα φορολόγησης θα ανακύψει για το ποσό των τόκων που θα απομείνει, μετά την αφαίρεση του προεξοφλήματος. Η διάταξη του εδαφ. η' της παρ. 7 του ως άνω άρθρου 21 έχει μεταβατικό χαρακτήρα και ρυθμίζει προθεσμιακές καταθέσεις που προϋπήρχαν της θέσπισης του Ν.1921/91 και απαλλάσσει της φορολογίας των τόκων μέχρι της πρώτης ανανέωσής τους μετά την 31.12.90. Από τη ρύθμιση της διάταξης αυτής δεν συνάγεται αναγκαίως (επιχείρημα εξ' αντιδιαστολής) ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων αυτών φορολογούνται οπωσδήποτε και όταν, κατά τα αμέσως ανωτέρω, δεν εισπράττονται από τον καταθέτη, λόγω εφαρμογής όρου (διάταξης) της 1935/Γ.Κ./1980 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής. Κατά την γμώμη όμως του μειοψηφίσαντος Νομικού Συμβούλου Χ. Τσεκούρα οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι τον χρόνον της πρόωρης ανάληψης προθεσμιακής κατάθεσης πρέπει να φορολογούνται, διότι, τυπικά αποκτήθηκαν από τον καταθέτη
και δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι εξ' άλλου λόγου, λόγω της έκπτωσης υπέρ της Τράπεζας προεξοφλήματος, δεν τους εισέπραξε. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η απάντηση στο τεθέν ερώτημα είναι ότι σε φορολογία
υπόκειται το καθαρό ποσό τόκων που απομένει μετά την αφαίρεσση του ποσού, που εκπίπτεται, ως προεξόφλημα, υπέρ της Τράπεζας, λόγω της πρόωρης ανάληψης της κατάθεσης.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης