1057629/10808/Β0012/17.7.2008

Το ποσό που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία σε ανήλικο τέκνο αποβιώσαντος εκτός εργασίας υπαλλήλου της δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση στα ακαθάριστα έσοδά της.

17 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1057629/10808/Β0012

ΘΕΜΑ: Το ποσό που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία σε ανήλικο τέκνο αποβιώσαντος εκτός εργασίας υπαλλήλου της δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση στα ακαθάριστα έσοδά της.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.3427/2005 ορίζεται, ότι τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζομένους τους ή σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και δεν αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

2.    Με την αριθμ. 1022452/10255/Β0012/ΠΟΛ.1036/2.3.2006 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.3427/2005, ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους δικαιούχους με βάση (α) το ν.2112/1920, (β) το άρθρο 1 του β.δ.16/18 Ιουλίου 1920 και (γ) το άρθρο 94 του ν.δ.3026/1954, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, έστω και αν καταβάλλεται ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, καθόσον το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων αυτών φορολογείται στο όνομα του δικαιούχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 και περαιτέρω, καταβάλλεται σε αυτόν για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην επιχείρηση, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου.

3.    Από τα στοιχεία της αίτησης σας, προκύπτει, ότι καταβάλατε σε ανήλικο τέκνο αποβιώσαντος, εκτός ωραρίου και περιβάλλοντος εργασίας, υπαλλήλου ένα χρηματικό ποσό ανάλογο της αποζημίωσης που προβλεπόταν από τη σύμβαση εργασίας του (ο θανών είχε θεμελιώσει δικαίωμα αποζημίωσης του ν.2112/1920). Το εν λόγω ποσό έχει κατατεθεί σε λογαριασμό τράπεζας και θα εισπραχθεί από το τέκνο του θανόντος κατά την ενηλικίωσή του.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το υπόψη χρηματικό ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά σας, καθόσον κατεβλήθη οικειοθελώς από την εταιρεία σας, χωρίς να προκύπτει από υποχρεωτική διάταξη νόμου.


Taxheaven.gr