Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1026/31.1.1996 Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1026/31.1.1996
Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης


ΠΟΛ.1026/31.1.1996 Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1013799/308/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Λοιπών Φορολογιών)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1026

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης.

Κοινοποιούμε κατωτέρω την αρ. Δ 13ε/1268/15.11.90 (ΦΕΚ 775/Β/7.12.90) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Χορήγηση αδείας για προσωρινή κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων" καθώς και φωτοντίγραφο υποδείγματος της σχετικής άδειας για ενημέρωσή σας.
Επισημαίνεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται κάθε φορά για τη χορήγηση προσωρινών αδειών κυκλοφορίας των Μ.Ε. θα εισπράττονται με διπλότυπα τύπου Α θα αποδίδονται δε μέσω ΚΕΠΥΟ υπέρ ΤΕΟ-ΜΕ στο κωδικό Ν.Π.Δ.Δ. 86325 αφού προηγουμένως γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις.
Τα ανωτέρω ποσά που εισπράττονται υπέρ του ΤΕΟ υπόκεινται κατά την είσπραξη σε τέλη χαρτοσήμου 2% πλέον εισφορά ΟΓΑ 20% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.187/43.

Χορήγηση αδείας για Προσωρινή Κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων Δ13ε/1268

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Νόμου 614/77 "περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ειδικότερα το άρθρο 88 αυτού, κατά το οποίο με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας για προσωρινή κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων (ΜΕ).

2. Την ανάγκη χορηγήσεως σε εμπορικούς αντιπροσώπους κατασκευαστές, φυσικά πρόσωπα κ.λπ. άδειας για προσωρινή κυκλοφορία ΜΕ με σκοπό τη δοκιμαστική επίδειξη αυτού μεταφορά από Τελωνεία, μεταφορά προς επισκευή ή επιθεώρηση κ.λπ.

3. Την υπ' αρ. Υ 1052/90 όπως τροποποιήθηκε με την Υ 1087/90 απόφαση του Πρωθυπουργού περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπλ. Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, αδείας για προσωρινή κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων με σκοπό τη δοκιμαστική επίδειξη αυτού μεταφορά από τους τελωνειακούς χώρους, μεταφορά προς επισκευή ή επιθεώρηση κ.λπ. Η ως άνω άδεια κυκλοφορίας ΜΕ θα εκδίδεται από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΤΥΝ), στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β) Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατοχής και Τεχνικών στοιχείων που θα χορηγείται από τη ΔΤΥ και θα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

γ) Χαρτόσημο 250 δρχ., για χαρτοσήμανση της προσωρινής άδειας.

δ) Αποδεικτικό κυριότητας του ΜΕ.

ε) Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής Τελών Προσωρινής Κυκλοφορίας ΜΕ, που θα ανέρχονται σε 3.000 δρχ. για κάθε ημέρα ισχύος της άδειας.

2. Εξουσιοδοτούμε τη Δ/νση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Δ13) για τον καθορισμό του εντύπου της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ΜΕ.

3. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από της δημοσιεύσεώς της δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ SCANNER

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης