1051890/921/Α0012/2.6.2008

Έκπτωση επί των καθαρών κερδών επιχείρησης λόγω απασχόλησης αναπήρου.

2 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 2 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1051890/921/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση επί των καθαρών κερδών επιχείρησης λόγω απασχόλησης αναπήρου.

1.    Με την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276), για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253), δόθηκε η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κατηγορίας βιβλίων του ΚΒΣ υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στις πιο πάνω διατάξεις (όρια ακαθάριστων εσόδων κ.λπ.) να περαιώσουν τη χρήση ως προς τη φορολογία εισοδήματος, με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος, ακολουθώντας όμως τη συγκεκριμένη διαδικασία του νόμου, προσδιορίζοντας τα φορολογητέα κέρδη λογιστικά και εξωλογιστικά και συγκρίνοντας αυτά, έτσι ώστε τα προκύπτοντα τελικώς μεγαλύτερα να υπαχθούν σε φόρο.

3.    Από τα παραπάνω γίνεται δεκτό ότι η έκπτωση επί των κερδών των επιχειρήσεων που απασχολούν αναπήρους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν.3522/2006, έχει εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να περαιώσουν με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όταν υπάγονται σΆ αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκπτωση γίνεται από τα τελικώς προσδιοριζόμενα κέρδη είτε αυτά είναι τα λογιστικά βάσει του ν.2238/1994, είτε τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη.


Taxheaven.gr