1033255/10458/Β0012/8.4.2008

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει μια επιχείρηση για την αναγραφή του λογοτύπου της σε φανέλες αθλητικών ομάδων συνιστά δαπάνη διαφήμισης.

8 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1033255/10458/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει μια επιχείρηση για την αναγραφή του λογοτύπου της σε φανέλες αθλητικών ομάδων συνιστά δαπάνη διαφήμισης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν τα ποσά των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101, ορίζεται ότι αν τα χρηματικά ποσά των δωρεών προς αθλητικά σωματεία που εκπίπτουν υπερβαίνουν αθροιστικά, για κάθε δωρεοδόχο, το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950) ευρώ ετησίως, για να αφαιρεθούν αυτά από το συνολικό εισόδημα του δωρητή οφείλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο πάνω από δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (2.950) ευρώ ποσό της δωρεάς.

3.    Το Ν.Σ.Κ. (τμήμα Δ') με την αριθ.25/2000 γνωμοδότησή του, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γνωμοδότησε, μεταξύ άλλων, ότι ως διαφήμιση θεωρείται η μορφή επικοινωνίας, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και γενικότερα τον επηρεασμό της κοινής γνώμης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η ειδικότερη μορφή και το περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαφημίζεται, από το μέσο, από το κοινό στο οποίο απευθύνεται κ.λπ..

4.    Επιπλέον, το Ν.Σ.Κ. (τμήμα Γ) με την αριθ.259/2007 γνωμοδότησή του, γνωμοδότησε, μεταξύ άλλων, ότι το σύνολο της δαπάνης που πραγματοποιεί μία επιχείρηση, προκειμένου να προβάλλει το λογότυπο της επωνυμίας της σε φανέλες αθλητικών ομάδων είναι διαφημιστική πράξη που εμπίπτει στην κατηγορία Δ' της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 Β. Διατάγματος. Ακόμη, γνωμοδότησε, ότι η δαπάνη που απορρέει από τη σύναψη σύμβασης μίας επιχείρησης με ευρέως αναγνωρισμένα πρόσωπα ή γενικότερα τρίτους για τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της, έναντι προκαθορισμένων υποχρεώσεων που ορίζονται στη σύμβαση και αφορούν στην προβολή του σήματος της επιχείρησης στην ενδυμασία τους, τη φωτογράφηση και προβολή στα Μ.Μ.Ε. με τα σήματα της εταιρείας κλπ., θεωρείται ενέργεια παρεμφερής με τις οριζόμενες από τις ίδιες ως άνω διατάξεις του εν λόγω Β. Διατάγματος.

5.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας, προκύπτει ότι στις 23.01.2008 η εταιρεία σας υπέγραψε σύμβαση επικοινωνιακής συνεργασίας - χορηγίας με την «ΠΑΕ Χ Α.Ε.» για την προβολή και προώθηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και της εταιρικής της ταυτότητας στο ευρύ κοινό. Με την εν λόγω σύμβαση η «Χ  Α.Ε.» θα διαφημιστεί μέσω των αθλητικών εμφανίσεων της παραπάνω ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως και μέσω διαφημιστικών πινακίδων, ηχητικών μηνυμάτων, της ιστοσελίδας της «ΠΑΕ Χ Α.Ε.», περιοδικών και λοιπών εντύπων.

6.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιείτε σύμφωνα με τους σκοπούς της εν λόγω σύμβασης, προκειμένου να διαφημιστεί η εταιρεία σας μέσω των αθλητικών εμφανίσεων της «ΠΑΕ Χ Α.Ε.», καθώς και μέσω διαφημιστικών πινακίδων, ηχητικών μηνυμάτων, ιστοσελίδων, περιοδικών κ.λπ., συνιστούν δαπάνες διαφήμισης και όχι χορηγία.


Taxheaven.gr