1024678/10333/Β0012/26.3.2008

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

26 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1024678/10333/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκπίπτουν οι δαπάνες για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων.

Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρικό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητα τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιο πάνω δαπανών.

Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών.

2.    Με το αρ. πρωτ. 1053770/1035/Α0012/29.05.2005 έγγραφό μας, διευκρινίσθηκε ότι τα μισθώματα που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, εκτός leasing, για μισθώσεις Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, ανεξάρτητα του χρόνου μίσθωσης αυτών και με την προϋπόθεση ότι τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, εκπίπτουν ολόκληρα από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Αντίθετα όμως, οι λοιπές δαπάνες επισκευής, συντήρησης, καύσιμα κ.τ.λ. που πραγματοποιούνται σε μισθωμένα αυτοκίνητα επιβατικά υπάγονται στον ανωτέρω περιορισμό των δαπανών (60% ή 25% κατά περίπτωση).

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό με τα αρ. πρωτ. 1104259/11247/Β0012/03.04.2001 και 1101708/10988ΠΕ/Β0012/21.01.2003 έγγραφά μας, εάν η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου που συνάπτει μια επιχείρηση με επιχείρηση μίσθωσης αυτοκινήτων (που δεν είναι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης-leasing του ν.1665/1986), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, συνάδει στην έννοια και το περιεχόμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.1665/1986 (παραχώρηση χρήσης πράγματος έναντι μισθώματος, διάρκεια μίσθωσης, δικαίωμα αγοράς του πράγματος από τον αντισυμβαλλόμενο κατά τη λήξη της μίσθωσης έναντι τιμήματος), τότε το περιεχόμενο της πιο πάνω σύμβασης δύναται να εξομοιωθεί με αυτό της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με συνέπεια τον περιορισμό των προς έκπτωση μισθωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ.

4.    Επιπλέον, με το αρ. πρωτ. 1100816/1876/Α0012/30.11.2005 έγγραφό μας διευκρινίσθηκε, ότι η έκπτωση των παραπάνω μισθωμάτων ενεργείται με την προϋπόθεση, ότι τα αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς και τις ανάγκες της επιχείρησης, το οποίο όμως, ως θέμα πραγματικό, ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου για τη φορολογία Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και οι δαπάνες αυτές αναγράφονται στα βιβλία.

5.    Από τη σχετική αίτησή σας, προκύπτει ότι μετά από θετική γνωμοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος, δημιουργήσατε επιχειρησιακά και λογιστικά αυτοτελή κλάδο ενοικίασης Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, κατΆ εφαρμογή του ν.3483/2006, με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.1665/1986. Επίσης, από τις συναπτόμενες συμβάσεις δεν παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς του μισθίου οχήματος από τους μισθωτές στη λήξη της σύμβασης (και κατά συνέπεια δεν μπορούν να εξομοιωθούν με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης).

6.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι τα μισθώματα που σας καταβάλλουν οι μισθώτριες-επιχειρήσεις των Ι.Χ. αυτοκινήτων που αφορούν στον κλάδο μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης, εκπίπτουν εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει χωριστή παρακολούθηση του εν λόγω κλάδου από τον κλάδο leasing, ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των συναλλαγών και των δύο κλάδων.


Taxheaven.gr