1117678/11329πε/Β0012/7.2.2008

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιβ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

7 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1117678/11329πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιβ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης που πραγματοποιεί μια επιχείρηση εκπίπτουν είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα μια πενταετία, δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα της υπόψη χρήσης και των τεσσάρων επόμενων χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. πρωτ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.01.2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.21 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.


Taxheaven.gr