1108355/11523πε/Β0012/5.2.2008

Φορολογική αντιμετώπιση των διατακτικών τροφής που χορηγούνται στο προσωπικό εταιρείας για κάλυψη δαπανών υπηρεσίας εκτός έδρας, οι οποίες εκδίδονται από άλλη εταιρεία.

5 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1108355/11523πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των διατακτικών τροφής που χορηγούνται στο προσωπικό εταιρείας για κάλυψη δαπανών υπηρεσίας εκτός έδρας, οι οποίες εκδίδονται από άλλη εταιρεία.

1.    Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

2.    Όπως έχει γίνει διευκρινιστεί με  ο αριθμ. 1044352/10544/Β0012/14.06.2007 έγγραφό μας, η αποζημίωση που καταβάλλει εταιρεία στους υπαλλήλους της (ιατρικούς επισκέπτες), μέσω διατακτικών τροφής που θα εκδίδει άλλη εταιρεία, αποτελεί λειτουργική δαπάνη της πρώτης και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής ως γενικό έξοδο διαχείρισης μόνο κατά το μέρος που καλύπτεται από τα σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ..

Αντίθετα, το μέρος της αποζημίωσης που δεν καλύπτεται από παραστατικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για τον εργαζόμενο και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ως δαπάνη μισθοδοσίας.

3.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας «Χ» εκδίδει για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του προσωπικού που απασχολούν εταιρείες πελάτες της διατακτικές τροφής, ως μέρος των εξόδων κίνησης για δαπάνες υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους (απασχόληση εκτός της έδρας της εκάστοτε εταιρείας).

4.    Η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή της παρ.21 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., αφού εξέτασε την αίτησή σας κατά την 21.12.2007 συνεδρίασή της, γνωμοδότησε ότι η θέση της Διοίκησης για το υπόψη ζήτημα είναι ορθή και επομένως, η αποζημίωση που θα καταβληθεί στο προσωπικό των πελατών σας, μέσω διατακτικών τροφής, θα αποτελεί λειτουργική δαπάνη της εκάστοτε επιχειρήσεως και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής, ως γενικό έξοδο διαχείρισης μόνο κατά το μέρος που καλύπτεται από τα σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ..

Το δε μέρος της αποζημίωσης που δεν θα καλύπτεται από παραστατικά του Κ.Β.Σ. θα υπαχθεί σε φορολογία ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στο όνομα των υπαλλήλων και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ως δαπάνη μισθοδοσίας.


Taxheaven.gr