1078911/1393/Α0012/18.7.2008

Φορολογική μεταχείριση του μερίσματος που διανέμει το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους ασφαλισμένους του.

18 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1078911/1393/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του μερίσματος που διανέμει το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους ασφαλισμένους του.

1.    Από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου.

2.    Επίσης με βάση την διάταξη της παρ.3 περίπτωση δ' του άρθρου 28 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται το κέρδος από παρεπόμενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση παράλληλα με τον κύριο σκοπό της.

3.    Περαιτέρω, από τις διατάξεις των παρ.1 και 2 περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 30 του ν.2238/1994 προβλέπεται ότι:

Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

Ο προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων των εμπορικών επιχειρήσεων ενεργείται ως ακολούθως:

α) Για επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων.
Εξαιρετικά, για επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων, ως ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται για μεν τις λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται μέσω των καταστημάτων τους, η προμήθεια που δικαιούνται, για δε τις χονδρικές πωλήσεις, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της ονομαστικής αξίας των λαχείων για τη μεσολάβηση πώλησης αυτών.

β) Για επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται με την προσθήκη του μικτού κέρδους στο συνολικό κόστος των εμπορεύσιμων αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία αγοράστηκαν μέσα στη χρήση ή των έτοιμων προϊόντων που έχουν παραχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν μέσα στην ίδια χρήση. Το μικτό εμπορικό ή βιομηχανικό κέρδος, κατά περίπτωση, βρίσκεται με σύγκριση των τιμών κτήσης και πώλησης των αγαθών που διατέθηκαν από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που για την κρινόμενη επιχείρηση δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής μικτού κέρδους άλλων ομοειδών επιχειρήσεων. Όταν το μικτό κέρδος καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα, ως ποσοστό μικτού κέρδους λαμβάνεται το ανώτατο όριο του συντελεστή που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο αυτό.

4.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθ.Φ.20210/4231/152/26.2.2004 (ΦΕΚ Β' 427/2.3.2004) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 42 του ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α' 291), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων, που ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 1606/39 (Α' 50) και μετονομάσθηκε σε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2972/2001 (Α' 291), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο Ταμείο λειτουργούν δύο κλάδοι: α) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και β) ο Κλάδος Κοινής Διανομής, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, είναι: α) η επικουρική ασφάλιση των ασφαλιζόμενων προσώπων, κατά των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη χορήγηση σΆ αυτά και τα μέλη της οικογένειας τους, των παροχών που προβλέπονται από τις διατάξεις του καταστατικού και την εν γένει νομοθεσία, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και β) η διανομή ισόποσου μερίσματος στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 3 του καταστατικού.

Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού, στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομα τους την κατά νόμο άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου για κίνηση οχημάτων, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομα τους άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων με δυνατότητα χορήγησης υγρών καυσίμων ή υγραερίου που βρίσκονται, εντός περιοχής κύκλου με κέντρο την Πλατεία Ομονοίας Αθηνών και ακτίνα μήκους 20 χιλιομέτρων και από 1.1.2005, σε όλη την Επικράτεια. Αν η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων έχει εκδοθεί στο όνομα ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ασφαλίζεται ο εκ των ομορρύθμων εταίρων νόμιμος εκπρόσωπος (ή νόμιμοι εκπρόσωποι) αυτής.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του καταστατικού, η εισφορά του ασφαλισμένου συνίσταται σε ποσοστό 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α τιμών των βενζινών, των πετρελαίων και του υγραερίου, τις οποίες τιμές καταβάλλει ο πρατηριούχος στον εν γένει έμπορο για την αγορά των προϊόντων αυτών. Οι ασφαλισμένοι από 1.1.1993 καταβάλλουν εισφορά ίση με ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 22 του ν.2084/92. Στο τέλος κάθε έτους γίνεται συμψηφισμός της εισφοράς του ασφαλισμένου που καταβλήθηκε ως ποσοστό της τιμής των αγοραζομένων υγρών καυσίμων και εάν το ποσό της υπολείπεται της προβλεπόμενης, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό, ενώ αν είναι μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται με βάση την ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, το επιπλέον ποσό κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του ασφαλισμένου. Στον Κλάδο Κοινής Διανομής περιέρχεται ποσοστό 10% εκ των εσόδων του Ταμείου από τις εισφορές των ασφαλισμένων μετόχων. Το σύνολο των λοιπών εν γένει εσόδων του Ταμείου περιέρχεται στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης.

5.    Στο έγγραφό σας αναφέρετε ότι δικαιούχοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων για τις χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 έλαβαν μέρισμα από το πιο πάνω ταμείο και ρωτάτε πως φορολογείται το μέρισμα αυτό.

6.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μέρισμα από το προαναφερόμενο ταμείο αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, είναι ακαθάριστο έσοδο και συναθροίζεται με τα υπόλοιπα έσοδα της επιχείρησης και με βάση αυτό το συνολικό ποσό ακαθάριστων εσόδων θα προκύψουν τα καθαρά κέρδη.


Taxheaven.gr