1049011/839/Α0012/21.5.2008

Φορολόγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

21 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1049011/839/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία είναι υποκείμενο φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, τα καθαρά κέρδη της φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου και η υποβολή της γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 64 αυτού του νόμου.

Σχετική με τη φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι η πολυγραφημένη 1031/2001 διαταγή μας, στην οποία αναφέρονται ρητά ποια ποσά θεωρούνται ακαθάριστο εισόδημα φορολογούμενο στο όνομα της εταιρίας και ποια ποσά δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και δεν αποτελούν ακαθάριστο έσοδο αυτής.


Taxheaven.gr