1020403/323/Α0012/16.4.2008

Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α΄-Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

16 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1020403/323/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α΄-Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

1.    Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.

2.    Περαιτέρω, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος).

3.    Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους.

Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου στη συνολική αξία αγοράς του για τη χρήση εντός της οποία αγοράστηκε το πάγιο και στη μειωμένη σύμφωνα με τα πιο πάνω, τιμή αγοράς τους για τις επόμενες χρήσεις.

4.    Με βάση τα αναφερόμενα η επιχορήγηση για αγορά παγίων, στα βιβλία Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων), καταχωρείται αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων, στο χρόνο που λαμβάνεται η επιχορήγηση.

5.    Επίσης τα ίδια θα ισχύσουν ανάλογα και στην περίπτωση που η επιχορήγηση για αγορά παγίων δεν καταβάλλεται στην επιχείρηση εξ ολοκλήρου μέσα στο έτος της αγοράς τους.

6.    Συγκεκριμένα οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν για κάθε χρήση επί της αξίας κτήσης του παγίου μειωμένης ανάλογα με το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνεται κατΆ έτος (σχετ. 1011215/199/Α0012/15.2.2006 έγγραφο).

Ενώ στα βιβλία εσόδων - εξόδων (Β΄ κατηγορίας) το λαμβανόμενο ποσό κατΆ έτος της επιχορήγησης καταχωρείται αρνητικά στην αξία αγοράς παγίων στη χρήση που εισπράττεται αυτό.

7.    Για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, η επιχορήγηση δεν θα συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα έσοδα, θα δηλωθεί όμως στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, στον κωδ. 904. Σε ότι αφορά τον κωδ. 811 που αναφέρεται στις αγορές των παγίων χρήσης, θα αναγραφεί το ποσό της αξίας αυτών μειωμένο κατά το εισπραχθέν ποσό της επιχορήγησης με σχετική σημείωση στο τέλος του εντύπου Ε3. Στους κωδ. 541- 542, ανάλογα παροχή ή εμπορία (αποσβέσεις παγίων επί της συνολικής αξίας αυτών χωρίς τη μείωση με το ποσό της επιχορήγησης), κωδ. 556 ή 557  (μεταφορά δαπανών από κωδ. 544 ή 545) και κωδ. 564 ή 565 (όπου αναγράφεται σα λογιστική διαφορά το ποσό της επιχορήγησης με το οποίο θα έπρεπε να μειωθεί η αξία των παγίων για τη διενέργεια των αποσβέσεων.

8.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.15 του ν.3296/2004, ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που υπάγονται στη διαδικασία της περαίωσης λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.

Επομένως για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων επιχείρησης (εμπορικής - παροχής) που τηρεί Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και εμπίπτει στις διατάξεις της περαίωσης βάσει του ν.3296/2004 και εφόσον επιθυμεί αυτή, θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο τμήμα της αξίας των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

9.    Τέλος, σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ,. όπου τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίζονται λογιστικά, η επιχορήγηση δε λαμβάνεται υπόψη (ουδέτερο στοιχείο), καθότι δεν επηρεάζει τα τελικά οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης (εξωλογιστικός προσδιορισμός).


Taxheaven.gr