1021605/354/Α0012/8.4.2008

Φορολογική μεταχείριση αυτόματου υπερτιμήματος από πώληση οικοπέδου επιχείρησης που εχρησιμοποιείτο για τις ανάγκες της.

8 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1021605/354/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αυτόματου υπερτιμήματος από πώληση οικοπέδου επιχείρησης που εχρησιμοποιείτο για τις ανάγκες της.

1.    Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

2.    Εξάλλου, από την διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι, για τον προσδιορισμό της αυτόματης υπερτίμησης κεφαλαίου, λαμβάνεται υπόψη, η τιμή πωλήσεως του εκποιηθέντος πάγιου περιουσιακού στοιχείου από την οποία εκπίπτεται η τιμή κτήσεως μειωμένη κατά τις ενεργηθείσες αποσβέσεις.

3.    Περαιτέρω, με το π.δ. 200/2003 περί καθορισμού ανώτερων και κατώτερων συντελεστών αποσβέσεων καθώς και με τα προϊσχύσαντα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα (όπως, π.δ. 100/1998,κλπ) δεν προβλέπεται η διενέργεια αποσβέσεων επί οικοπέδων των επιχειρήσεων.

4.    Με τις διατάξεις των άρθρων του ν.2824/1954, μεταξύ των άλλων, ορίζονται τα κάτωθι:

•    Επί των εκδιδομένων μετά την 1η Ιανουαρίου 1954 υπό της Τραπέζης της Ελλάδος, τραπεζογραμματίων, παραλείπονται εκ της επ' αυτών αναγραφομένης αξίας εκ μεν των αριθμών τα τρία τελευταία μηδενικά, εκ δε των λέξεων η λέξη «χιλιάδες».

•    Η αντιστοιχία των τραπεζογραμματίων παλαιάς εκδόσεως προς τα τραπεζογραμμάτια νέας εκδόσεως είναι προκειμένου για τραπεζογραμμάτιο παλαιάς εκδόσεως 10.000 δραχμών (δραχμαί δέκα χιλιάδες) είναι της αυτής αξίας προς τραπεζογραμμάτιο νέας εκδόσεως 10 δραχμών (δραχμαί δέκα)....

•    Η ισοτιμία των κυκλοφορούντων κερματικών γραμματίων προς τα κατά τον παρόντα νόμο μεταλλικά κέρματα είναι: α)το κερματικό γραμμάτιο των πεντήκοντα δραχμών είναι της αυτής αξίας και ανταλλάσσεται προς το μεταλλικό κέρμα των πέντε λεπτών, β)...γ)..δ)..ε)..

•    Από της 1ης Μάιου 1954 πάσα υφισταμένη οικονομική σχέσις δραχμών, πάντες οι υφιστάμενοι λογαριασμοί εις δραχμάς καθώς και αϊ τιμαί των αγαθών εκφράζονται εις δραχμάς νέας εκδόσεως. Από της αυτής χρονολογίας ο καθορισμός πάσης σχέσεως εις δραχμάς νοείται, εν αμφιβολία, γενόμενος εις δραχμάς νέας εκδόσεως.

•    Οφειλαί πάσης φύσεως εις δραχμάς, ανεξαρτήτως του αν εγεννήθησαν αύται προ της 1ης Μαΐου 1954 ή μετ' αυτήν, εξοφλούνται αδιακρίτως και κατά την εν τοις άρθροις 1 και 5 του παρόντος ισοτιμίαν, είτε δια τραπεζογραμματίων παλαιάς εκδόσεως ή κερματικών γραμματίων, μέχρις ότου τα περί ων πρόκειται τραπεζογραμμάτια ή κερματικά γραμμάτια αποσυρθούν της κυκλοφορίας είτε δια τραπεζογραμματίων νέας εκδόσεως ή μεταλλικών κερμάτων.

•    Οπουδήποτε εις τους προ της εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου χρονολογίας εκδοθέντος νόμους διοικητικός πράξεις, δικαστικός αποφάσεις, πάσης φύσεως δικαιοπραξίας και εν γένει πάσης φύσεως έγγραφα αναφέρονται ποσά δραχμών, τα ποσά ταύτα, παραμένοντα ουσιαστικώς αμετάβλητα, εκφράζονται εφεξής εις δραχμάς νέας εκδόσεως, κατά την εν άρθροις 1 και 5 του παρόντος νόμου αντιστοιχίαν.

•    Η ισοτιμία της δραχμής προς το δολλάριον και κατΆ αναλογίαν προς την Αγγλικήν λίραν και τα λοιπά ξένα νομίσματα, η καθορισθείσα δια της υπ' αριθ. 267 της 9 Απριλίου 1953 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, της κυρωθείσης δια του Ν.Διατάγματος υπ' αριθ. 2415 της 9 Μαΐου 1953, ήτοι τριάκοντα χιλιάδες (30.000) δραχμάς κατά δολλάριον, παραμένουσα ουσιαστικώς αμετάβλητος εκφράζεται εφεξής εις δραχμάς νέας εκδόσεως, ήτοι εις τριάκοντα (30) δραχμάς κατά δολλάριον.

•    Από της 1ης Μαίου 1954, δια τας βεβαιώσεις των δημοσίων εσόδων, την εκκαθάρισιν των δαπανών και την εν γένει τήρησιν των λογ/σμων δημοσίων υπολόγων, καθορίζεται ως ελαχίστη νομισματική μονάς το πεντάλεπτον.

•    Από της ημερομηνίας ταύτης οι δημόσιοι υπόλογοι και εν γένει πάντες οι τηρούντες λογαριασμούς Δημοσίου οφείλουσι να διορθώσωσι τα τε χρηματικά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα λογαριασμών των επί τη βάσει των ανωτέρω καθοριζομένων

•    Από της 1ης Μαΐου 1954 πάσα υφισταμένη οικονομική σχέσις δραχμών, πάντες οι υφιστάμενοι λογαριασμοί εις δραχμάς καθώς και αϊ τιμαί των αγαθών εκφράζονται εις δραχμάς νέας εκδόσεως. Από της αυτής χρονολογίας ο καθορισμός πάσης σχέσεως εις δραχμάς νοείται, εν αμφιβολία, γενόμενος εις δραχμάς νέας εκδόσεως.

•    Οφειλαί πάσης φύσεως εις δραχμάς, ανεξαρτήτως του αν εγεννήθησαν αύται προ της 1ης Μαΐου 1954 ή μετΆ αυτήν, εξοφλούνται αδιακρίτως και κατά την εν τοις άρθροις 1 και 5 του παρόντος ισοτιμίαν, είτε δια τραπεζογραμματίων παλαιάς εκδόσεως ή κερματικών γραμματίων,μέχρις ότου τα περί ων πρόκειται τραπεζογραμμάτια ή κερματικά γραμμάτια αποσυρθούν της κυκλοφορίας είτε δια τραπεζογραμματίων νέας εκδόσεως ή μεταλλικών κερμάτων.

•    Οπουδήποτε εις τους προ της εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου χρονολογίας εκδοθέντος νόμους διοικητικός πράξεις, δικαστικός αποφάσεις, πάσης φύσεως δικαιοπραξίας και εν γένει πάσης φύσεως έγγραφα αναφέρονται ποσά δραχμών, τα ποσά ταύτα, παραμένοντα ουσιαστικώς αμετάβλητα, εκφράζονται εφεξής εις δραχμάς νέας εκδόσεως, κατά την εν άρθροις 1 και 5 του παρόντος νόμου αντιστοιχίαν.

5.    Εξάλλου, με τις διατάξεις διάφορων κατά καιρούς εκδοθέντων νόμων, παρεσχέθη η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόζουν την αξία των ακινήτων τους (γηπέδων και κτηρίων), σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από αυτές.

6.    Με την αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η ομόρρυθμη εταιρία σας, που τελεί σε εκκαθάριση από 23.2.2000, είχε αγοράσει το 1949 ένα οικόπεδο, για τις ανάγκες της επιχείρησης σας, έναντι πραγματικού τιμήματος 63.475.000 δραχμών, ενώ η εκτιμηθείσα αξία από την εφορία ανήρχετο σε 84.880.000 δραχμές. Το οικόπεδο αυτό πωλήθηκε στις 29.12.2006 έναντι πραγματικού τιμήματος 600.000 ¤ με την αντικειμενική του αξία να ανέρχεται στο ποσό των 590.310, 20 ¤ καθώς και ότι η εταιρεία σας ευρίσκεται σε αδράνεια πέραν της εικοσαετίας.

7.    Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι, για τον προσδιορισμό της αυτόματης υπερτίμησης κεφαλαίου που προκύπτει από την πώληση του πιο πάνω οικοπέδου της επιχείρησής σας, που εχρησιμοποιείτο για τις ανάγκες της, λαμβάνεται υπόψη, η τιμή πώλησης που αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και η οποία είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικά προσδιοριζόμενης αξίας, δηλαδή το ποσό των 600.000 ¤ από το οποίο αφαιρείται η αξία κτήσης του υπόψη οικοπέδου, και η προκύπτουσα θετική διαφορά αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις υπαγόμενη σε φόρο με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ. Ως αξία κτήσης λαμβάνεται το ποσό των 63.475 δραχμών εκπεφρασμένου σε ευρώ, που αποτελεί το δηλούμενο καταβληθέν τίμημα απόκτησης του, δηλαδή το ποσό των 63.475.000 δρχ. παραλειπομένων όμως των τριών τελευταίων μηδενικών, κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων του ν.2824/1954, εκτός εάν είχατε προβεί σε αναπροσαρμογή της αξίας του υπόψη γηπέδου, είχατε υποβάλλει την σχετική δήλωση και καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο, οπότε στην περίπτωση αυτή ως αξία κτήσης θα ληφθεί η αναπροσαρμοσθείσα αξία του γηπέδου.


Taxheaven.gr