1069101/1286/Α0012/10.10.2008

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από τόκους χορηγηθέντος δανείου.

10 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1069101/1286/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος κτήσης εισοδήματος από τόκους χορηγηθέντος δανείου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2233/1994, εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών το οποίο προκύπτει από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α' και β' του ίδιου άρθρου και νόμου.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 26 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από κινητές αξίες θεωρείται για τους τόκους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 25 του πιο πάνω νόμου ορίζεται, ότι κάθε δάνειο που συνομολογείται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρία προς τα μέλη της ή τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται με ελάχιστο επιτόκιο αυτό που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου.

4.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας προκύπτει ότι ο κύριος Χ δάνεισε στον κύριο Ψ το ποσό των 100.000.000 δρχ. (293.470,29 ευρώ) το Δεκέμβριο του 1994 ενώ έλαβε από το ίδιο πρόσωπο, το έτος 2000 το ποσό των 499.022,74 ευρώ και το έτος 2002 το ποσό των 117.000 ευρώ, για την εξόφληση του δανείου.

5.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ποσό των 322.552,45 που εισέπραξε ο κύριος Χ πέραν του κεφαλαίου το οποίο δάνεισε στον κύριο Ψ και το οποίο του επιστράφηκε, αποτελεί εισόδημα από κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994. Περαιτέρω, προκειμένου για την εξεύρεση του χρόνου κτήσης των εν λόγω τόκων από το δικαιούχο αυτών θα πρέπει μετά από μελέτη της σχετικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, να διαπιστώσετε σε ποιο έτος οι τόκοι καθίστανται ληξιπρόθεσμοι ή απαιτητοί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από το εάν δεν εισπράχθηκαν το έτος αυτό (εγκ. 129/1955). Τέλος, το ποσό των τόκων που αποκτά ο κύριος Χ σε κάποιο έτος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των τόκων που προκύπτει με την εφαρμογή του ελάχιστου επιτοκίου που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, στο κεφάλαιο που δανείσθηκε.
 


Taxheaven.gr