1111964/11258πε/Β0012/10.1.2008

Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης από την «…» σε ανώνυμη εταιρεία, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.

10 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1111964/11258πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης από την «…» σε ανώνυμη εταιρεία, αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες.

1.    Με το αριθμ. 1093632/11269/Β0012/21-11-2006 έγγραφό μας σας γνωρίσαμε ότι οι εν λόγω επιδικασθέντες τόκοι από αποζημίωση δεν οφείλονται σε πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση του τιμήματος, και επομένως αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες. Κατά συνέπεια, ορθά η ασφαλιστική εταιρεία προέβη σε παρακράτηση φόρου 20% επί των τόκων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ΚΦΕ, κατά την καταβολή τους.

2.    Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία «.Χ  ΑΕ», κατά την καταβολή του εν λόγω ποσού τελούσε σε κατάσταση πτώχευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' παρ.1 του άρθρου 47α του κ.ν.2190/1920 είχε λυθεί ενώ περαιτέρω όλες οι πράξεις των ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις.

3.    Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 54 του Κ.Φ.Ε. ερμηνεύονται στενά, συνάγεται ότι οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, βάσει των οποίων όλες οι πράξεις των ανωνύμων εταιρειών θεωρούνται ως εμπορικές, δεν επηρεάζουν το χαρακτηρισμό των τόκων που αποκτούν οι εταιρείες αυτές ως εισόδημα από κινητές αξίες ή εμπορικές επιχειρήσεις, κατά περίπτωση. Επίσης, το γεγονός ότι η εταιρεία έχει πτωχεύσει δεν επηρεάζει την κατηγορία εισοδήματος στην οποία εμπίπτουν οι πιο πάνω τόκοι.


Taxheaven.gr