1054022/2016/Α0012/14.5.2008

Εκπιπτόμενες δαπάνες από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

14 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 14 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1054022/2016/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκπιπτόμενες δαπάνες από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

1.    Απαντώντας στην από 24.10.2007 επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3610/2007, από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% αυτού για δαπάνες ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, οι δικαστικές δαπάνες, η αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για μισθωτές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους και δαπάνες επισκευής και συντήρησης ακινήτου.

2.    Αλλά και πριν την εφαρμογή του ν.3610/2007, από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων εξέπιπτε ποσοστό μέχρι 40% αυτού για δαπάνες ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για αμοιβές δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και για δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

3.    Συνεπώς, αν το ακίνητο που αναφέρετε απέφερε εισόδημα, από το ακαθάριστο εισόδημα του εκπίπτει ποσοστό των πιο πάνω δαπανών, κατά περίπτωση (για αμοιβή δικηγόρου σε δίκη για την απόδοση μισθίου, καθώς και για δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση του) εφόσον προσκομισθούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά. Εκτός από τις δαπάνες που περιοριστικά αναφέρονται στις δύο πρώτες παραγράφους παρόντος, δεν παρέχεται ευχέρεια έκπτωσης τυχόν άλλων δαπανών σας, όπως π.χ. η δαπάνη λογαριασμού τηλεφώνου, αγοράς πετρελαίου κ.λπ. που αναφέρετε στην επιστολή σας. Επίσης, επισημαίνεται ότι για την έκπτωση των δαπανών των δύο πρώτων παραγράφων του παρόντος, δεν απαιτείται η σύσταση εταιρίας.


Taxheaven.gr