1020992/339/Α0012/7.3.2008

Φορολόγηση ετερόρρυθμης εταιρίας που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.

7 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1020992/339/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση ετερόρρυθμης εταιρίας που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.

1.    Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτούν εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μεταξύ των οποίων και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, από την εκμίσθωση ακινήτων τους, σύμφωνα με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.12.1993 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2065/1992, θεωρείται για αυτές εισόδημα από ακίνητα και όχι από εμπορικές επιχειρήσεις και για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

2.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν, ο συντελεστής φορολογίας των καθαρών κερδών των ετερόρρυθμων εταιριών για τη χρήση 2007 (οικονομικό έτος 2008) ορίζεται σε 20%.

3.    Συνεπώς, ετερόρρυθμη εταιρία που αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων της, αποκτά εισόδημα Α' κατηγορίας (από ακίνητα) και προσδιορίζει το καθαρό της εισόδημα με έκπτωση από το ακαθάριστο μόνο των δαπανών που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΚΦΕ.

4.    Το καθαρό εισόδημα των επιχ/σεων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. εξευρίσκεται λογιστικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.


Taxheaven.gr