1088185/1572/Α0012/4.11.2008

Το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες της επιχείρησης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

4 Νοέ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1088185/1572/Α0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες της επιχείρησης αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.2238/1994, εισόδημα από ακίνητα είναι μεταξύ άλλων & αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από ιδιοχρησιμοποίηση μιας ή περισσότερων οικοδομών.
Ο όρος «οικοδομή» πού αναφέρεται στις πιο πάνω διατάξεις του ως άνω νόμου, λαμβάνεται με την ευρεία έννοια έτσι ώστε να θεωρείται ως οικοδομή κάθε κτίσμα ή τεχνικό έργο επί της γης που εξυπηρετεί τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών.

2.    Περαιτέρω ,όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περ.( α )της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.2238/1994,δεν λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητα αυτό που προκύπτει από βιομηχανοστάσια που ιδιοχρησιμοποιούνται μαζί με τα παραρτήματά τους και τα εξαρτήματα, καθώς και με τις αποθήκες και τα οικόπεδα που είναι συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για την πρώτη εναπόθεση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

3.    Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ως βιομηχανοστάσια κατά τη Διοίκηση και τη νομολογία θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί ειδικά για τη λειτουργία βιομηχανίας στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς & τα οικοδομήματα επεξεργασίας & συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων.

4.    Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι, τα αρτοποιεία τα οποία δεν είναι μονάδες μαζικής παραγωγής, δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν ως βιομηχανοστάσια. Πάντως το θέμα του χαρακτηρισμού μιας εγκατάστασης, ως βιομηχανοστάσιο (μαζική παραγωγή κ.λπ.) αποτελεί θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

5.    Εφόσον κριθεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ότι η διαδικασία της παραγωγής διεξάγεται σε χώρο που μπορεί να χαρακτηρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως βιομηχανοστάσιο, τότε για τον χώρο αυτόν δεν θα υπολογισθεί τεκμαρτό ενοίκιο, ενώ θα υπολογισθεί για το υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης σας. Ο προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.(3) του άρθρου 22 του ν.2238/1994.

6.    Τέλος με τις διατάξεις της υποπερ.(ββ) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου ως άνω νόμου, το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν επιχειρηματία & χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση που τηρεί επαρκή & ακριβή βιβλία & στοιχεία Β΄ & Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον αυτό υπολογίστηκε σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στο εισόδημα από ακίνητα και έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης κατΆ εφαρμογή και της παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ) εκπίπτει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.


Taxheaven.gr