Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1027/31.1.1996 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 1995


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1027/31.1.1996
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 1995


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ :1014370/266/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄

ΠΟΛ 1027

ΘΕΜΑ : Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις και από αποδοχές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου, κατά τη διάρκεια του έτους 1995.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Τρόπος συμπλήρωσης οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου, οφείλουν να επιδίδουν μέσα στο μήνα Μάρτιο, κάθε έτους στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές, από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, οριστική δήλωση που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές, για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχου, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δηλώνεται από τους εργαζομένους ή συνταξιούχους ότι στερούνται αριθμού ορολογικού μητρώου στην οριστική δήλωση θα αναγράφεται:

α) Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας για τους νέους μισθωτούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

β) Για τους μισθωτούς που εργάζονται στην επιχείρηση από προηγούμενα έτη, καθώς και τους ήδη συνταξιούχους που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και παράλληλα θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους (του Ν.1599/1986), με την οποία θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ποσό κύριας σύνταξης μέχρι 30.000 δραχμές και επικουρικής μέχρι 20.000 δραχμές μηνιαίως, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 μία φορά και όχι κάθε έτος. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση τον προηγούμενο χρόνο θα γίνεται σημείωση στην υποβαλλόμενη οριστική δήλωση περί αυτού. Με τη δήλωση αυτή θα δηλώνεται ως λόγος για τον οποίο δεν έχουν λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου το ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης και θα ισχύει μέχρι αυξήσεως των ανωτέρω ποσών.

γ) Για τις εργαζόμενες έγγαμες γυναίκες, που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου τους, εφόσον υποβάλλουν με αυτόν κοινή δήλωση, διαφορετικά (εάν βρίσκονται σε διάσταση κ.τ.λ.) θα αναγράφεται ο αριθμός της αστυνομικής τους ταυτότητας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

δ) Για τους Ελληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, θα αναγράφεται στην οριστική δήλωση ο αριθμός διαβατηρίου και παράλληλα θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή τους (του Ν.1599/1986), με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν αποκτούν στην Ελλάδα εισόδημα από άλλες πηγές, εκτός από εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και εφόσον αυτό είναι κάτω από 800.000 δρχ. ετησίως, για το οποίο λόγο ποσού, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ελλάδα ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. Κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης φόρου, μισθωτών υπηρεσιών, οικονομικού έτους 1996, δεν θα διενεργηθεί εκκαθάριση φόρου, για το συνολικό ποσό των αμοιβών (κύριων και πρόσθετων) που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο, κατά τη διάρκεια του έτους 1995, αλλά απλώς θα εμφανισθούν σε αυτή:

α) Τα ποσά του φόρου που υπολογίστηκαν για φόρο εισοδήματος στις καθαρές αποδοχές που καταβλήθηκαν (ποσά που αναλογούν) και β) τα ποσά που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Δημόσιο (παρακρατηθέντα ποσά).

3. Σημειώνεται ότι στη στήλη (8) του εντύπου Ε7 και αντίστοιχα στη στήλη (5) του εντύπου Ε12 προκειμένου για ναυτικούς και συγκεκριμένα στην ένδειξη "Από-Μέχρι" της δεύτερης σελίδας της οριστικής δήλωσης, θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκε ο δικαιούχος. Στη στήλη (9) του εντύπου Ε7 και στη στήλη (6) του εντύπου Ε12 και συγκεκριμένα στην ένδειξη "Σύνολο ημερών" θα αναγράφονται οι ημέρες εργασίας συνολικά, για το χρονικό διάστημα της στήλης (8) ή (5), κατά περίπτωση, όπως αυτές εμφανίζονται για τον κάθε δικαιούχο στο βιβλίο μισθολογίου, που πρέπει να τηρούν κατά υποκατάστημα οι εργοδότες, σύμφωνα με τις ειδικότερα ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Δηλαδή ως σύνολο ημερών θεωρούνται οι αναγνωριζόμενες ασφαλιστικά ημέρες εργασίας. Η στήλη αυτή δεν θα συμπληρωθεί προκειμένου για συνταξιούχους κ.τ.λ. δικαιούχους χωρίς απασχόληση.

4. Αν τυχόν, έχουν καταβληθεί, κατά τη διάρκεια του έτους 1995 αναδρομικά ποσά αποδοχών ή συντάξεων, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, τότε αυτά θα αναγραφούν, αναλυτικά για κάθε δικαιούχο, σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης της δεύτερης σελίδας αυτής, κάτω από τις τακτικές αποδοχές ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται.

Διευκρινίζεται ότι στη στήλη "καθαρές αποδοχές" της οριστικής δήλωσης θα γραφτεί το ποσό των αναδρομικών αυτών μειωμένο με ποσοστό 20% (1122609/2791/Α0012/ΠΟΛ.1275/3.11.1995 διαταγή Υπ. Οικ/κών).

Β. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου οφείλουν να επιδίδουν οριστική δήλωση μέσα στο μήνα Μάρτιο, κάθε έτους, στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές, από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, με τις οποίες ορίζεται η ανά μήνα απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε με την 1130942/1770/Α0012/ΠΟΛ.1334/8.10.1993 διαταγή Υπ. Οικ/κών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την απόδοση του φόρου αυτού, αν κατά τη διάρκεια του έτους 1995 οι προσωρινές δηλώσεις ορισμένης περιόδου του έτους αυτού υποβλήθηκαν σε διαφορετική ΔΟΥ από εκείνη που υποβλήθηκαν οι προσωρινές δηλώσεις της υπόλοιπης περιόδου, τότε εξαιρετικά για το έτος αυτό πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

α) Οι υπόχρεοι που υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις για ορισμένη περίοδο του έτους 1995 στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειάς τους, θα υποβάλουν μία οριστική δήλωση στην ίδια ΔΟΥ. Η δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί με βάση τις οικείες ενδείξεις του εντύπου αυτής και θα αφορά τους δικαιούχους, τις αμοιβές κ.τ.λ. που καταβλήθηκαν από τη συγκεκριμένη μονάδα κατά την περίοδο 1.1/31.12.1995.

Σημειώνεται ότι η στήλη 13 του εντύπου Ε7 ή η στήλη 11 του εντύπου Ε12 (ποσά που αναλογούν) θα περιλαμβάνει το ποσό του αναλογούντος φόρου, ολόκληρης της περιόδου 1.1/31.12.1995 και η στήλη 14 του εντύπου Ε7 ή η στήλη 13 του εντύπου Ε12 (ποσά που παρακρατήθηκαν) θα περιλαμβάνει το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου της ίδιας περιόδου, δηλαδή τόσο το φόρο που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε από τη
συγκεκριμένη μονάδα, όσο και το φόρο που παρακρατήθηκε αλλά αποδόθηκε από τη μονάδα που σύμφωνα με τη 1130942/1770/ΠΟΛ.1334/1993 διαταγή Υπ. Οικ/κών κατέστη υπόχρεη για την απόδοση του φόρου με μία προσωρινή μηνιαία δήλωση για περισσότερες μονάδες. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα της δεύτερης σελίδας θα μεταφερθούν στον οικείο πίνακα "Ανακεφαλαίωση αποδοχών και λοιπών στοιχείων" της πρώτης σελίδας της
οριστικής δήλωσης. Στον πίνακα "Ανάλυση των ποσών φόρου, τελών χαρτ. και εισφοράς ΟΓΑ που αποδόθηκαν κατά τρίμηνο ή εξάμηνο" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης θα συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις με τα στοιχεία της απόδοσης του φόρου, είτε αυτά είναι της συγκεκριμένης μονάδας (τρίμηνα Α', Β', Γ' και Δ' ή εξάμηνα Α' και Β') είτε αυτά είναι της μονάδας που σύμφωνα με την πιο πάνω διαταγή απέδωσε Φ.Μ.Υ. για λογαριασμό περισσοτέρων μονάδων.
Τονίζεται ότι με την οριστική αυτή δήλωση πρέπει να συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφα των μηνιαίων προσωρινών δηλώσεων, καθώς και της αναλυτικής κατάστασης που προβλέπεται από την ίδια διαταγή.

β) Οι υπόχρεοι που υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειάς τους τόσο για το προσωπικό τους ή τους συνταξιούχους τους, όσο και για το προσωπικό τους ή τους συνταξιούχους άλλων μονάδων, θα υποβάλουν μία οριστική δήλωση στην ίδια ΔΟΥ. Η δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί αναλυτικά με βάση τις οικείες ενδείξεις του εντύπου αυτής και θα αφορά όλους τους δικαιούχους της
συγκεκριμένης μονάδας. Στη συνέχεια, σε διακεκριμένες σειρές ανά υποκατάστημα θα γραφτούν συγκεντρωτικά τα στοιχεία των ενδείξεων 10, 11, 12, 13 και 14 του εντύπου Ε7 ή 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του εντύπου Ε12, καθώς και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων.
Ολα τα συγκεντρωτικά δεδομένα της δεύτερης σελίδας θα μεταφερθούν στον οικείο πίνακα "Ανακεφαλαίωση αποδοχών και λοιπών στοιχείων" της πρώτης σελίδας της οριστικής δήλωσης.

Ο πίνακας "Ανάλυση των ποσών φόρου, τελών χαρτ. και εισφοράς ΟΓΑ που αποδόθηκαν κατά τρίμηνο ή εξάμηνο" της πρώτης σελίδας της δήλωσης αυτής θα συμπληρωθεί με βάση τα δεδομένα της απόδοσης του φόρου, δηλαδή τόσο του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε για τους μισθωτούς ή συνταξιούχους της ιδίας μονάδος που υποβάλλει την οριστική δήλωση, όσο και το φόρο που απέδωσε με τις μηνιαίες προσωρινές δηλώσεις για λογαριασμό των υποκαταστημάτων της.

3. Ειδικά, οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου για αμοιβές αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού οφείλουν να επιδίδουν οριστική δήλωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αλλά στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου, κατά περίπτωση (άρθρο 20
Ν.27/1975).

4. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για τον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, τη ΔΕΗ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε., τη Σίτι Μπανκ, την Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., την Τράπεζα της Ελλάδος, την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., τα Ελληνικά Καύσιμα - Ορυκτέλαια (Ε.Κ.Ο.) Α.Β.Ε.Ε., την Τράπεζα Εργασίας Α.Ε., τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε., την ΤΡΙΠΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε., τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τη ΔΕΛΤΑ Πρότυπο Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε., την Αθηναϊκή Χαρτοποιϊα Α.Ε. και την πτωχή εταιρία Αιγαίου Κλωστοϋφαντήρια Α.Ε., για τους οποίους έχει δοθεί έγκριση υποβολής ενιαίας προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας τους, για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους τους ολόκληρης της Χώρας (1145083/1927/Α0012/ΠΟΛ.1363/28.11.1993, 1010555/105/Α0012/ΠΟΛ.1026/21.1.1994, 1048804/747/Α0012/ΠΟΛ.1096/22.4.1994, 1018309/317/Α0012/ΠΟΛ.1076/7.3.1995, 1037473/663/Α0012/ΠΟΛ.1113/14.4.1995 και 1121567/2811/Α0012/7.12.1995, θα υποβάλουν ενιαία οριστική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της κεντρικής υπηρεσίας τους για το προσωπικό που απασχολούν ή για τους συνταξιούχους τους ολόκληρης της χώρας. Στην περίπτωση αυτή στην οριστική δήλωση πρέπει να επισυνάπτονται καταστάσεις σε δύο αντίτυπα, κάθε μία από τις οποίες θα περιλαμβάνει το προσωπικό που
υπηρετεί στην περιφέρεια κάθε ΔΟΥ, για τον προσήκοντα έλεγχο. Στις καταστάσεις αυτές θα αναγράφονται για κάθε δικαιούχο, επακριβώς τα ίδια στοιχεία τα οποία αναγράφονται και στην οριστική δήλωση (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ακαθάριστες αποδοχές κ.τ.λ.).

5. Επίσης διευκρινίζεται ότι κατά ρητή διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 η υποβολή οριστικής δήλωσης, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, αν ο υπόχρεος δεν έχει επιδώσει τις οικείες προσωρινές δηλώσεις ή δεν έχει αποδώσει με αυτές ολόκληρο το ποσό της οφειλής που προκύπτει στις αντίστοιχες περιόδους.
Συνεπώς, σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ των ποσών των προσωρινών δηλώσεων που έχουν επιδοθεί και της οριστικής δήλωσης, πρέπει να προηγείται η επίδοση συμπληρωματικών προσωρινών δηλώσεων μετά του τυχόν οφειλόμενου κατά περίπτωση πρόσθετου φόρου και να ακολουθεί η υποβολή της οριστικής δήλωσης.

6. Με την 1123755/2808/Α0012/ΠΟΛ.1280/6.11.1995 απόφαση Υπ. Οικ/κών, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.-01.015) έντυπο Ε7.

7. Με την 1013731/244/Α0012/ΠΟΛ.1024/31.1.1996 απόφαση Υπ. Οικ/κών, καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου (Φ.01.015Α) έντυπο Ε12.

Γ. Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 όσοι παρακρατούν Φ.Μ.Υ., έχουν υποχρέωση να χορηγούν, σ' αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση μία μόνο βεβαίωση στην οποία αναγράφουν τις κάθε είδους αμοιβές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ιδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. Με την 012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφαση Υπ. Οικ/κών ορίζεται ότι όσοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα βοηθήματα ή άλλες παροχές σε περισσότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους και χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγούμενων παροχών στους συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται το δεύτερο αντίτυπο της οικείας βεβαίωσης, με την οριστική δήλωση. Η υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών με διαφορετικό τρόπο από
τον οριζόμενο με την απόφαση αυτή δεν παράγει κατά ρητή διάταξη, έννομα αποτελέσματα.

2. Με την 1026579/258/Α0012/ΠΟΛ.1069/17.2.1993 διαταγή Υπ. Οικ/κών έγινε δεκτό ότι και όσοι απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές σε λιγότερους από πενήντα (50) συνταξιούχους, μπορούν εάν το επιθυμούν να υποβάλλουν σε μαγνητικά μέσα το
σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις για τις αποδοχές των μισθωτών ή τις συντάξεις και λοιπές παροχές που κατέβαλαν στους συνταξιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση των προηγουμένων παροχών στους συνταξιούχους.

3. Επίσης, με τη 1027074/313/Α0012/ΠΟΛ.1118/23.3.1993 δ/γή Υπ. Οικ/κών, έγινε δεκτό ότι, για υπόχρεους που διατηρούν υποκαταστήματα σ' όλη την Ελλάδα, τα οικεία στοιχεία των εκδιδόμενων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών δύνανται να περιέχονται στα μαγνητικά μέσα που υποβάλλουν στην κατά περίπτωση αρμόδια ΔΟΥ υποβολής της οικείας οριστικής δήλωσης του κεντρικού καταστήματός τους, αντί της αρμόδιας ΔΟΥ καταβολής των αμοιβών ή συντάξεων.

4. Διευκρινίζεται ότι στην αρμόδια ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές ή οι συντάξεις από υποκαταστήματα, θα υποβληθεί η οικεία οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, χωρίς όμως αυτή να συνοδεύεται από το δεύτερο αντίτυπο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σημείωση ότι, τα στοιχεία των βεβαιώσεων έχουν συμπεριληφθεί στα μαγνητικά μέσα που υποβλήθηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ του κεντρικού καταστήματος.

5. Τονίζεται ακόμα ότι στα μαγνητικά μέσα που θα υποβληθούν από τους υποχρέους στην αρμόδια ΔΟΥ του κεντρικού καταστήματος, θα πρέπει στις αναλυτικές αμοιβές μισθωτού ή συνταξιούχου (τύπος Record 3) στο πεδίο 4.20 και θέσεις από 142 έως 150 να γραφτεί ο κωδικός υποκαταστήματος που ανήκει ο μισθωτός ή συνταξιούχους. Παράλληλα θα κατατεθεί κατάσταση με τους κωδικούς των υποκαταστημάτων και την ονομασία τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κωδικοποίηση των υποκαταστημάτων να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός μία αύξουσα αρίθμηση.

6. Τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που κατέβαλαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακράτησαν από αυτούς, πρέπει να έχουν όπως περιγράφονται στο "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" το συνημμένο στη
1006297/88/Α0012/ΠΟΛ.1009/17.1.1995 διαταγή Υπ. Οικ/κών.

7. Επίσης, σε περίπτωση που ορισμένοι φορείς για τη μισθοδοσία ορισμένων εργαζομένων τους, χρησιμοποιούν χειρόγραφο σύστημα, μολονότι έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα να χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα μισθοδοσίας για όλους τους εργαζομένους τους, πρέπει και τα στοιχεία της μισθοδοσίας που
έγινε με χειρόγραφο σύστημα να συμπεριληφθούν στα μαγνητικά μέσα.

8. Τέλος, ποσά που καταβλήθηκαν αναδρομικά σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, για λόγους εκτός εκείνων, που αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.2238/1994 (νόμος, δικαστική απόφαση κ.λπ.) δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στα μαγνητικά μέσα και ειδικότερα στον "κωδικό 24" που θα συνυποβάλετε με την οριστική δήλωση για τις αποδοχές και συντάξεις του έτους 1995. Τα ποσά αυτά πρέπει να εμφανιστούν στις συμπληρωματικές οριστικές δηλώσεις μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που θα υποβληθούν στην αρμόδια ΔΟΥ, για το έτος ή έτη που θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν αυτά.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης