1025233/395/Α0012/20.3.2008

Ιδιόχρηση επιχείρησης αλουμινοκατασκευών.

20 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1025233/395/Α0012

ΘΕΜΑ: Ιδιόχρηση επιχείρησης αλουμινοκατασκευών.

Απαντώντας στην αίτησή σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παραγ.2 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3522/2006 και ισχύουν από 1.1.2007 και μετά, δεν λογίζεται εισόδημα από ακίνητα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων μαζί με τα παραρτήματα και τα εξαρτήματός τους. Ως βιομ/σια θεωρούνται τα οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί για την λειτουργία βιοτεχνίας και βιομηχανίας, στα οποία έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές εγκαταστάσεις.

2.    Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω το θέμα του χαρακτηρισμού ιδιόκτητου κτηρίου ως βιομηχανοστασίου ή μη είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων.


Taxheaven.gr