Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1036/7.2.1996 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις"(Ε10), το οποίο συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 1996

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1036/7.2.1996
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις"(Ε10), το οποίο συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 1996


ΠΟΛ.1036/7.2.1996 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996
Αριθ. Πρωτ. 1016266/319/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1036

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10), το οποίο συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους 1996

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται ο προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, για τις επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρίες κ.τ.λ.) που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες (Δ' κατηγορίας), εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παραπάνω νόμο (επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κ.τ.λ.) οι οποίες αναφέρονται διεξοδικά στην 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή μας.


2. Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και η συνυποβολή με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υποχρέου και του εντύπου που φέρει τον τίτλο "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσεις" και έχει στο αριστερό άνω μέρος τον κωδικό Ε10. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος της εμπορικής επιχείρησης, θα
προσδιορισθεί και για το οικονομικό έτος 1996 (χρήση 1995) με βάση τα στοιχεία του εντύπου αυτού, από το ΚΕΠΥΟ αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση και από τους ίδιους τους φορολογούμενους αν πρόκειται για υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.) και θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

3. Για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων αυτού του εντύπου, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Υπόχρεοι σε συμπλήρωση του εντύπου Ε10:

1.1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα από όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και τα οποία δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατά συνέπεια, δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, είτε γιατί ασκούν κάποιο από τα επαγγέλματα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (εκμεταλλευτή θεάτρου, κινηματογράφου, πλασιέ, εφημεριδοπώλη κ.τ.λ.) είτε γιατί εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 22 του ίδιου άρθρου και νόμου (τυφλοί, ανάπηροι με ποσοστό πάνω από 80% ή άτομα που ασκούν ατομική επιχείρηση, ηλικίας πάνω από 65 ετών με δεκαετή συνεχή άσκηση του επαγγέλματος).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση αυτή θα γραφεί στο έντυπο "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Ε3), στο χώρο με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου" της σελίδας του εντύπου αυτού, ο λόγος για τον οποίο ο φορολογούμενος δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια π.χ. μη υπαγωγή στα αντικειμενικά κριτήρια λόγω άσκησης του επαγγέλματος σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους κ.λπ. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που επικαλούνται λόγους αδράνειας, θα συμπληρώσουν και θα συνυποβάλουν το έντυπο Ε10, αλλά στο χώρο με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου" θα αναφέρουν το γεγονός αυτό, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση βρισκόταν σε αδράνεια. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εγγάμων φορολογουμένων υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο, όταν φυσικά συντρέχει λόγος υποβολής του. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ασκείται από φυσικό πρόσωπο δραστηριότητα υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια και παράλληλα άλλη δραστηριότητα που δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, θα συμπληρωθεί το έντυπο αυτό ανάλογα (π.χ. εμπορία ψιλικών και πρακτορείο ΠΡΟΠΟ ή επιχείρηση με έδρα σε δήμο με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους και υποκατάστημα αυτής σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους). Στις περιπτώσεις αυτές τα κέρδη της μη υπαγόμενης δραστηριότητας γράφονται στους κωδικούς 581-582 του πίνακα 7, ενώ η τυχόν ζημία της μη υπαγόμενης δραστηριότητας στους κωδικούς 583-584.

Τονίζεται, ιδιαίτερα ότι το έντυπο Ε10 δεν υποβάλλεται για όσους φορολογούμενους ασκούν αποκλειστικά γεωργική επιχείρηση.
Τέλος, ευνόητο είναι ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, του Κ.Β.Σ., δεν συμπληρώνουν το έντυπο αυτό.

1.2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 του Ν.2238/1994, (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρίες κοινοπραξίες κ.τ.λ.) που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες (Δ' Κατηγορίας), ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν και για τα φυσικά πρόσωπα.
Για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 που αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε' κατηγορίας), δεν συμπληρώνεται το έντυπο αυτό:

2. Τρόπος υποβολής:

Από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση το έντυπο Ε10 υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε1), ενώ από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος
(έντυπο Ε5) του νομικού προσώπου (δηλαδή με τις δηλώσεις των Ο.Ε., Ε.Ε. αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, των κοινωνιών αστικού δικαίου και των κοινοπραξιών).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης δημόσια οικονομική υπηρεσία, στο οικονομικό έτος και τη διαχειριστική περίοδο συμπληρώνονται καταλλήλως, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 1

Ολες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ο πρώτος υποπίνακας συμπληρώνεται:

α) Οταν η επιχείρηση ασκείται ατομικά από τον υπόχρεο φορολογούμενο με τα στοιχεία του.

β) Οταν η επιχείρηση ασκείται ατομικά από άγαμη γυναίκα, με τα στοιχεία της.

γ) Οταν πρόκειται για υπόχρεο πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρία κ.τ.λ.) με τα στοιχεία του (επωνυμία, τίτλο κ.τ.λ.). Τονίζεται ότι σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν το έντυπο Ε10, θα υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο, οπότε σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρώνονται οι ενδείξεις και των δύο στηλών. Ο δεύτερος υποπίνακας συμπληρώνεται όταν η επιχείρηση ασκείται ατομικά από τη σύζυγο του φορολογουμένου, με τα στοιχεία της. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και ο πρώτος υποπίνακας με τα στοιχεία του συζύγου της.

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 2

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση, όσο και από τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες, κοινοπραξίες κ.τ.λ.). Στον πρώτο υποπίνακα θα γραφούν μόνο τα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης. Αν π.χ. επιχείρηση έχει την έδρα της στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Κόρινθο, στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα στοιχεία της εγκατάστασης των Αθηνών. Αν η έδρα της επιχείρησης άλλαξε εγκατάσταση μέσα στο 1995, στις σχετικές ενδείξεις αυτού του πίνακα θα γράψετε τα στοιχεία του ακινήτου όπου ήταν εγκαταστημένη η έδρα της επιχείρησης κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο 1995. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κάνετε μνεία του γεγονότος αυτού στο χώρο της πρώτης σελίδας του εντύπου με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου".

Ειδικότερα:

Ενδειξη "Αντικείμενο κύριας δραστηριότητας". Γράψτε το αντικείμενο της κύριας δραστηριότητας που ασκείται από την επιχείρησή σας, όπως αυτό αναφέρεται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις καθορισμού των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περιληφθεί στη διοικητική κωδικοποίηση που έχει κοινοποιηθεί με την 1057481/ΠΟΛ. 1122/1994 διαταγή μας. Η ένδειξη αυτή είναι γραμμένη και στην πρώτη σελίδα στον πίνακα Α, του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (Ε3). Η ένδειξη αυτή θα συμπληρώνεται και με τον κωδικό αριθμό των πινάκων των συντελεστών καθαρού κέρδους. Οταν ασκούνται περισσότερες από μια δραστηριότητες ως κύρια δραστηριότητα, λαμβάνεται εκείνη με τα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα. Ανάλογα εφαρμόζονται και όταν υπάρχει μια δραστηριότητα αλλά με έσοδα τόσο από χονδρική όσο και από λιανική πώληση.
Στις περιπτώσεις επαγγελμάτων που δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα θα γραφεί ως κύρια δραστηριότητα αυτή που είναι περισσότερο συναφής ή συγγενής με το ασκούμενο επάγγελμα. Σαν συγγενές ή συναφές επάγγελμα πρέπει να θεωρείται εκείνο που έχει ως αντικείμενο παρόμοιες ή παρεμφερείς εργασίες και λειτουργίες με τις ίδιες συνθήκες.

Ενδειξη "Κωδ. αριθ. πιν. Μ.Σ.Κ.Κ." Γράψτε από τον πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στην κύρια δραστηριότητα. Οταν το ασκούμενο επάγγελμα δεν κατονομάζεται στον πίνακα των συντελεστών που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, ούτε μπορεί αυτό να υπαχθεί σε άλλο παρεμφερές ή συγγενές, τότε δεν συμπληρώνεται αυτή η ένδειξη.

Ενδειξη "Λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο". Γράψτε όλες τις οδούς που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης, εκτός από την οδό που έχει ήδη γραφτεί στην ένδειξη "Οδός - Αριθμός".

Ενδειξη "Προσόψεις ακινήτου". Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το ακίνητο.

Ενδειξη "Προσόψεις οικοπέδου. Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το οικόπεδο, στο οποίο είναι κτισμένο το ακίνητο, όπου είναι εγκατεστημένη η έδρα της επιχείρησης.
Γενικά για τον τρόπο συμπλήρωσης των υπόλοιπων ενδείξεων του εντύπου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Στις ενδείξεις που υπάρχει η ερώτηση "ναι-όχι", η αντίστοιχη απάντηση γράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και πριν τον κωδικό αριθμό.

- Στις ενδείξεις που δεν υπάρχουν τετραγωνίδια ή παραλληλόγραμμα ή η ερώτηση "ναι ή όχι": η αντίστοιχη απάντηση γράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και μετά τον κωδικό αριθμό.

- Στις ενδείξεις που υπάρχουν παραλληλόγραμμα πριν την πρώτη κατακόρυφη γραμμή η απάντηση γράφεται μέσα σ' αυτά.

- Στις ενδείξεις 1 έως και 11 του πίνακα 2 θα γραφούν επίσης μόνο τα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης, ενώ οι ενδείξεις 12, 13, 14 και 15 αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, γενικά, και σύμφωνα με τις ειδικότερες πληροφορίες που αναφέρονται σ' αυτές τις ενδείξεις.
Ειδικότερα για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του δεύτερου αυτού υποπίνακα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ενδειξη 1. Γράψτε τη λέξη "ΝΑΙ" αν στην επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης παρέχονται υπηρεσίες, εκτός από υπηρεσίες εκπαίδευσης. Αν στην εγκατάσταση αυτή ασκείται μικτή επιχείρηση πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, γράψτε τη λέξη "ΝΑΙ" όταν τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι περισσότερα από τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών.

Ενδειξη 2. Γράψτε τη λέξη "ΝΑΙ" όταν στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Ενδειξη 3. Γράψτε την τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση. Προκειμένου για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2, του Ν.2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) η ένδειξη αυτή, συμπληρώνεται υποχρεωτικά.
Αντίθετα για ατομικές επιχειρήσεις η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται προαιρετικά, άλλως θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία.

Ενδειξη 4. Γράψτε την επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης της έδρας της επιχείρησης σε τετραγωνικά μέτρα. Στην έννοια της επαγγελματικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται κάθε επιφάνεια στεγασμένη ή μη, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του σκοπού της. Προκειμένου για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες κ.λπ.) σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η κατοικία μέλους της ετιαρίας ως επαγγελματική εγκατάσταση, η επιφάνεια που θα γραφεί από τους υποχρέους αυτούς στον κωδικό 331 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/3 της επιφανείας του κωδικού 333. Το ίδιο ισχύει και για τις ατομικές επιχειρήσεις όταν χρησιμοποιείται η κατοικία του φορολογουμένου ως επαγγελματική εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι αν το λογιστήριο της έδρας της επιχείρησης βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο, αλλά στο ίδιο ακίνητο με την κύρια εγκατάσταση, στην επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης (στους κωδικούς 331-332) θα προστεθεί και η επιφάνεια του λογιστηρίου.
Αντίθετα, αν το λογιστήριο βρίσκεται σε άλλο ακίνητο, η μισθωτική αξία αυτού θα συναθροιστεί στους κωδικούς 373-374 της δεύτερης σελίδας του εντύπου. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της μισθωτικής αξίας θα γραφεί χωρίς μείωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που συστεγάζονται επιχειρήσεις που όλες είναι παροχής υπηρεσιών, στους κωδικούς 331-332 θα γραφούν τα τετραγωνικά μέτρα της συνολικής συστεγαζόμενης επιφάνειας, ανεξάρτητα του χώρου που πραγματικά χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση.
Σε κάθε άλλη περίπτωση συστέγασης επιχειρήσεων, δηλαδή είτε πρόκειται για συστέγαση μεταξύ επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής προϊόντων, είτε μεταξύ επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής προϊόντων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, είτε μεταξύ εμπορικών γενικά επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, γράφονται τα τετραγωνικά μέτρα που πραγματικά χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Ενδειξη 5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησής σας, γράψτε τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας σας, σε τετραγωνικά μέτρα.

Ενδειξη 6. Γράψτε τη λέξη "ΙΣΟΓΕΙΟ" ή "ΟΡΟΦΟ" ή "ΥΠΟΓΕΙΟ" ή "ΤΥΦΛΗ ΣΤΟΑ", μέσα στο παραλληλόγραμμο, αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε ισόγειο ή όροφο ή υπόγειο ή τυφλή στοά αντιστοίχως. Ειδικά όμως, αν η εγκατάσταση είναι σε ισόγειο και όροφο ή ισόγειο και υπόγειο, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά σε ισόγειο και πάλι θα γραφεί η λέξη "ΙΣΟΓΕΙΟ". Αν η εγκατάσταση βρίσκεται σε όροφο και υπόγειο, τότε γράφεται μόνο η λέξη "ΟΡΟΦΟΣ".

Ενδειξη 7. Γράψτε τον αριθμό των συστεγαζομένων επιχειρήσεων αν ασκείτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και συστεγάζεστε με άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αν η επιχείρησή σας είναι μικτή, πώλησης αγαθων και παροχής υπηρεσιών, οι κωδικοί 337-338 συμπληρώνονται μόνο όταν τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών είναι περισσότερα από τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών.

Ενδειξη 8. Γράψτε στο αντίστοιχο ορθογώνιο το συντελεστή εμπορικότητας της οδού, μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού μεταβίβασης ακινήτων και εφόσον δεν ασκείτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Αν ασκείτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή η επαγγελματική εγκατάσταση, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών, βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού μεταβίβασης ακινήτων δεν συμπληρώνεται η ένδειξη αυτή. Προκειμένου για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) ο συντελεστής εμπορικότητας, όταν συντρέχει περίπτωση, συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Αντίθετα για τις ατομικές επιχειρήσεις ο συντελεστής εμπορικότητας συμπληρώνεται προαιρετικά, άλλως συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

Ενδειξη 9. Γράψτε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα που ασκείτε στην επαγγελματική εγκατάσταση. Αν στην επαγγελματική αυτή εγκατάσταση ασκείτε πολλές δραστηριότητες ή πουλάτε αγαθά που έχουν διαφορετικό μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους και στα τηρούμενα βιβλία του
Κ.Β.Σ. καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες κατά συντελεστή, γράψτε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που αντιστοιχεί στα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα. Σε περίπτωση που τηρείται βιβλίο αγορών, θα γραφεί ο αντίστοιχος μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για το ίδιο επάγγελμα επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Ενδειξη 10. Αν στην επαγγελματική εγκατάσταση της έδρας της επιχείρησης διεξάγεται μικτή δραστηριότητα πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, στους κωδικούς 343-344 γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από όλες τις δραστηριότητες αυτής της εγκατάστασης, ενώ στους κωδικούς 345-346 της δευτερεύουσας δραστηριότητας αυτής της εγκατάστασης.

Ενδειξη 11. Γράψτε τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης μέσα στο 1995, αν είναι λιγότεροι από 12, σε περίπτωση που έγινε έναρξη ή διακοπή εργασιών μέσα στο 1995.

Ενδειξη 12. Γράψτε τη λέξη "ΝΑΙ" αν η επιχείρηση είναι νέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.

Ενδειξη 13. Γράψτε το καθαρό εισόδημά σας από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κ.τ.λ.), φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, που αποκτήσατε μέσα στο 1995, εφόσον ασκείτε ατομική επιχείρηση. Προκειμένου για υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) δεν θα συμπληρωθεί αυτή η ένδειξη.

Ενδειξη 14. Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα της επιχείρησής σας, τόσο της έδρας όσο και των τυχόν υποκαταστημάτων, (μετά το συμψηφισμό κερδών-ζημιών), όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία, που τηρεί η επιχείρησή σας, για τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, πριν αφαιρεθούν από το
εισόδημα αυτό τυχόν αφορολόγητες εκπτώσεις κ.τ.λ. λόγω αναπτυξιακών νόμων ή η δαπάνη αγοράς φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Ενδειξη 15. Γράψτε τη ζημιά της επιχείρησής σας από τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. (Πίνακες 2-6). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εκτός από την έδρα διατηρείται και ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα, στην ένδειξη αυτή θα γραφεί το, τυχόν, αρνητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τον συμψηφισμό κερδών και ζημιών που προκύπτουν από τα βιβλία, του κεντρικού και των υποκαταστημάτων της.
Οι ενδείξεις του υποπίνακα ΙΙ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ αφορούν τον πρώτο αποθηκευτικό χώρο της έδρας της επιχείρησης και θα συμπληρωθούν όπως οι αντίστοιχες ενδείξεις της επαγγελματικής εγκατάστασης της έδρας της επιχείρησης.
Ειδικότερα στους κωδικούς 373-374 γράψτε το άθροισμα της μισθωτικής αξίας των λοιπών, εκτός του πρώτου, αποθηκευτικών χώρων (δεύτερου, τρίτου κ.τλ.) της έδρας της επιχείρησης. Η μισθωτική αυτή αξία θα γραφεί μειωμένη, από το φορολογούμενο, κατά ποσοστό 75%. Αν κάποιος αποθηκευτικός χώρος χρησιμοποιήθηκε
λιγότερο από 12 μήνες μέσα στο 1995, το ποσό της μισθωτικής αξίας του θα περιορισθεί ανάλογα. Σημειώνεται ότι για τους λοιπούς, εκτός του πρώτου, αποθηκευτικούς χώρους πρέπει να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση με τα στοιχεία κάθε αποθηκευτικού χώρου (οδό, αριθμό, προσόψεις ακινήτου κ.τ.λ.), όπως αυτά αναγράφονται στον υπόψη υποπίνακα ΙΙ του εντύπου. Στους ίδιους κωδικούς θα συναθροίσετε και τη μισθωτική αξία του λογιστηρίου της έδρας της επιχείρησης, όταν το λογιστήριο βρίσκεται σε άλλο ακίνητο από αυτό που βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση. Η μισθωτική αξία του λογιστηρίου θα γραφεί χωρίς μείωση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε κατάσταση με τα στοιχεία του λογιστηρίου (οδό, αριθμό, προσόψεις ακινήτου κ.τ.λ.).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται όπως και οι αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα 2, αλλά με τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο υποκατάστημα της επιχείρησης και τυχόν αποθηκευτικούς χώρους του.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 4

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται όπως και οι αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα 3, αλλά με τα στοιχεία που αφορούν το δεύτερο υποκατάστημα της επιχείρησης και τυχόν αποθηκευτικούς χώρους, εκτός από τις ενδείξεις 12 και 13, οι οποίες συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Ενδειξη 12. Γράψτε το συνολικό ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των λοιπών, εκτός του πρώτου και του δεύτερου, υποκαταστημάτων της επιχείρησης (δηλαδή του τρίτου, τέταρτου κ.τ.λ. υποκαταστήματος). Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος αυτών των υποκαταστημάτων (δηλαδή του τρίτου, τετάρτου κ.τ.λ.) θα υπολογισθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση, είτε για εταιρία, κοινωνία κ.τ.λ. και θα ελεγχθεί από τη ΔΟΥ. Στις περιπτώσεις αυτές, αν ο φορολογούμενος (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) δηλώνει αδυναμία ως προς τους υπολογισμούς αυτούς, θα έχει τη συνδρομή της ΔΟΥ.

Ενδειξη 13. Γράψτε τη συνολική εμπορική αμοιβή που λάβατε υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των λοιπών, εκτός του πρώτου και του δεύτερου, υποκαταστημάτων της επιχείρησης (δηλαδή του τρίτου, τέταρτου κ.τ.λ. υποκαταστήματος). Στις περιπτώσεις αυτές, αν ο φορολογούμενος (νομικό ή
φυσικό πρόσωπο) δηλώνει αδυναμία ως προς τους υπολογισμούς αυτούς, θα έχει τη συνδρομή της ΔΟΥ.
Τονίζεται ότι για καθένα από τα λοιπά, εκτός του πρώτου και του δευτέρου, υποκαταστήματα πρέπει να συνυποβάλετε άλλο έντυπο Ε10 με συμπληρωμένες τις ενδείξεις του πίνακα 3, καθώς και χειρόγραφη κατάσταση με τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για καθένα από αυτά τα υποκαταστήματα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 5

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.
Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, εξαιρετικά για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνουν με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορούν να είναι κατώτερα για δύο (2) συνεχή έτη και για κάθε αυτοκίνητο από το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ακαθάριστων εσόδων που είναι απαραίτητο να δηλωθούν για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Οπως έγινε δεκτό με την 1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 εγκύκλιό μας, ακόμα και όταν επιχείρηση που χρησιμοποιεί πετρελαιοκίνητο φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, λόγω απαλλαγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (π.χ. εγκατάσταση σε δήμο με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους, λόγω αντικειμένου εργασιών κ.τ.λ.), η παραπάνω διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 που αναφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα που πρέπει να δηλώνονται από την επιχείρηση με βάση τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά ιδιωτικής
χρήσης αυτοκίνητά της, θα εφαρμοσθεί για την επιχείρηση αυτή, καθόσον με τη διάταξη αυτή προσδιορίζονται ακαθάριστα έσοδα ανά τόνο μικτού βάρους και όχι ποσό καθαρού εισοδήματος στο οποίο και αναφέρεται η απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
Υστερα από τα παραπάνω και οι μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 16 και 22 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρίες κ.τ.λ.) υποχρεούται να συμπληρώσουν και συνυποβάλλουν, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, το έντυπο Ε10 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας κ.τ.λ." εφόσον έχουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, ιδιωτικής χρήσης.
Διευκρινίζεται ότι, όταν η επιχείρηση διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων ως ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων 1994 και 1995, που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, θα γράψετε το σύνολο των εσόδων κάθε έτους από τις πωλήσεις και όχι μόνο τα έσοδα από την προμήθεια. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μικτής επιχείρησης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αν το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της στήλης 3 είναι περισσότερα από τα ακαθάριστα έσοδα τόσο της χρήσης 1994 όσο και της χρήσης 1995, το επιπλέον ποσό ακαθάριστων εσόδων της χρήσης 1993 από τη στήλη "Χρήση 1995", θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από την πώληση αγαθών. Αν το σύνολο της στήλης 3 είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα τόσο της χρήσης 1994 όσο και της χρήσης 1995 και στην επιχείρηση εφαρμόζονται περισσότεροι από ένας μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους, το επιπλέον ποσό ακαθάριστων εσόδων της στήλης 3 από τη στήλη "Χρήση 1995", θα πολλαπλασιασθεί με το μέσο όρο των μοναδικών αυτών συντελεστών και τα προκύπτοντα επιπλέον καθαρά κέρδη θα προστεθούν στα κέρδη των βιβλίων και το σύνολο των κερδών θα γραφτεί στους κωδικούς 357-358. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ομόρρυθμη εταιρία "Χ" τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων από το οποίο, για τη χρήση 1994 προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 9.000.000 δρχ., ενώ για τη χρήση 1995, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση του αγαθού "Α" 4.000.000 δρχ. (Μ.Σ.Κ.Κ. 10%) και από την πώληση του αγαθού "Β" 6.000.000 δρχ. (Μ.Σ.Κ.Κ. 15%), δηλ. συνολικά ακαθάριστα έσοδα 10.000.000 δρχ. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της πετρελαιοκίνητο φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους 15 τόνων. Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση 1995, με βάση τα βιβλία της, ανέρχονται σε 1.300.000 δρχ. (4.000.000 Χ 10% και 6.000.000 Χ 15%).

Επειδή, τα ακαθάριστα έσοδα τόσο της χρήσης 1994 όσο και της χρήσης 1995 είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τους τόνους του πετρελαιοκίνητου φορτηγού αυτοκινήτου Ι.Χ., τότε ο κωδικός 357 θα συμπληρωθεί αφού γίνουν οι παρακάτω υπολογισμοί:


Ακαθ. έσοδα με βάση τους τόνους του αυτοκινήτου 15 Χ 800.000 = 12.000.000 δρχ.

Ακαθ. έσοδα βιβλίων χρήσης 1995: 4.000.000 + 6.000.000 = 10.000.000 δρχ.

Επιπλέον διαφορά 2.000.000 δρχ.
Το ποσό των 2.000.000 δρχ. θα πολλαπλασιασθεί με το μέσο όρο των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους 12,5% [(15+10):2] και το αποτέλεσμα των 250.000 δρχ. (2.000.000 Χ 12,5%), προστιθέμενο στα κέρδη του 1.300.000 δρχ., που προκύπτουν από τα βιβλία της, δηλαδή το ποσό του 1.550.000 δρχ. θα γραφεί στον κωδικό 357.
Περαιτέρω, όσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου Ε10, παραθέτουμε και τα ακόλουθα:

Α. Οταν υπάρχουν μόνο υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες Στην περίπτωση αυτή, σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε10, δεν απαιτούνται άλλες οδηγίες πέρα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Β. Οταν υπάρχουν υπαγόμενες και μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες

α) Φυσικά πρόσωπα. Επίσης και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται άλλες οδηγίες πέρα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

β) Υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 581 του πίνακα 7 του εντύπου Ε10 με το καθαρό εισόδημά τους από τις μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητές τους (πριν από την αφαίρεση, τυχόν, αφορολόγητων εκπτώσεων κ.τ.λ.) ή τον κωδικό
583 με τις τυχόν, ζημίες τους από τις δραστηριότητες αυτές.

Αν προκύψει ελάχιστο ποσό (καθαρού εισοδήματος) με βάση τους τόνους μικτού βάρους, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) μεταφέρεται:

- Στον κωδικό 260 αυτό το ελάχιστο ποσό (καθαρού εισοδήματος) με βάση τους τόνους μικτού βάρους.

- Στον κωδικό 261 το σύνολο των κερδών της επιχείρησης που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία της, δηλαδή ξαναγράφεται το ποσό του κωδικού 250.

- Στον κωδικό 262, το σύνολο των ζημιών της επιχείρησης που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία της, δηλαδή ξαναγράφεται το ποσό του κωδικού 255.

Υπολογισμοί για τις παραπάνω περιπτώσεις

- Υπολογίζεται το άθροισμα των ελάχιστων ποσών καθαρού εισοδήματος που προκύπτουν από τους πίνακες 2, 3 και 4 (γενικά αντικειμενικά κριτήρια) και από τον πίνακα 6 (ειδικές ρυθμίσεις) του εντύπου Ε10, αφού το καθένα από αυτά τα ελάχιστα ποσά προηγουμένως συγκριθεί με τα αντίστοιχα δηλωθέντα με βάση τα βιβλία και στοιχεία καθαρά κέρδη της κάθε δραστηριότητας και έχει ληφθεί υπόψη το κατά περίπτωση μεγαλύτερο.

- Στο άθροισμα που υπολογίζεται με τον παραπάνω τρόπο προσθέτονται ή αφαιρούνται κατά περίπτωση τυχόν ποσά που έχουν γραφεί στον κωδικό 581 ή 583 (κέρδη ή ζημιές).

- Το τελικό αποτέλεσμα από την παραπάνω πράξη συγκρίνεται με τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τους τόνους μικτού βάρους (κωδικός 357). Αν τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους είναι μεγαλύτερα, τότε αυτά μεταφέρονται στον κωδικό 260 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) και είναι το ζητούμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, αλλιώς ισχύουν όσα ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Γ. Οταν υπάρχουν μόνο μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες

α) Υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994.

- Ο κωδικός 357 του πίνακα 5 του εντύπου Ε10 συμπληρώνεται με τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους.

- Οι κωδικοί 581 ή 583 με τα κέρδη της επιχείρησης ή τις ζημιές της, κατά περίπτωση. Η μεταφορά του αποτελέσματος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη περίπτωση β', όταν προκύψει ελάχιστο καθαρό εισόδημα με βάση τους τόνους μικτού βάρους.

β) Φυσικά πρόσωπα.

- Ο κωδικός 357, όπως και παραπάνω, συμπληρώνεται με τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους.

- Ολες οι ενδείξεις του πίνακα 7, συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Δ. Γενικές παρατηρήσεις

- Στις παραπάνω περιπτώσεις Α', Β' και Γ' και σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, όταν προκύπτει ελάχιστο ποσό εισοδήματος με βάση τους τόνους μικτού βάρους, τότε ο κωδικός 587-588 του πίνακα 7 του εντύπου Ε10 θα συμπληρώνεται με το ποσό αυτό των τόνων μικτού βάρους, αλλιώς, όπως έχει αναφερθεί στην παραπάνω διαταγή
μας.

- Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα με βάση τους τόνους μικτού βάρους είναι μικρότερα τόσο των εσόδων της χρήσης 1995 όσο και της χρήσης 1994, οπότε και δεν απαιτείται να συμπληρωθεί με ποσό καθαρών κερδών ο κωδικός 357-358, συμπληρώνονται μόνο οι υπόλοιπες ενδείξεις του πίνακα 5 και το έντυπο αυτό (Ε10), όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν μόνο μη υπαγόμενες δραστηριότητες δεν αποστέλλεται από τις ΔΟΥ στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6

Η συμπλήρωση των ενδείξεων αυτού του πίνακα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Στους κωδικούς 355-356, 361-362, 365-366, 377-378, 381-382 θα γραφούν τα αντίστοιχα δηλωθέντα εισοδήματα βάσει βιβλίων. Στους λοιπούς κωδικούς θα γραφούν τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, που αναφέρονται στα αντικειμενικά κριτήρια.
Ειδικότερα τα ποσά αυτά είναι τα ακόλουθα:

Α. Εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων - διαμερισμάτων:

α) Για ενοικιαζόμενα δωμάτια σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) δραχμές ανά δωμάτιο.

β) Για μονόχωρα (Studio) διαμερίσματα σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές ανά διαμέρισμα.

γ) Για δίχωρα διαμερίσματα σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές ανά διαμέρισμα.

δ) Για τρίχωρα διαμερίσματα σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) δραχμές ανά διαμέρισμα.

Β. Εκμεταλλευτές κάμπινγκ

Για κάθε θέση εγκατάστασης σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) δραχμές.

Γ. Εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

α) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (3.300.000) δραχμές.

β) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.750.000) δραχμές.

γ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα (2.650.000) δραχμές.

δ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε (1.995.000) δραχμές. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).


Δ. Εκμεταλλευτές επιβατικών λεωφορείων μη ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ.

α) Για επιβατικό λεωφορείο με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.950.000).

β) Για επιβατικό λεωφορείο με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (4.125.000) δραχμές.

γ) Για επιβατικό λεωφορείο με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (3.975.000) δραχμές.

δ) Για επιβατικό λεωφορείο με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.992.500) δραχμές. Σημειώνεται ότι και για τα λεωφορεία αυτά εφαρμόζεται η μείωση που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.

Ε. Εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης


¦ Ωφέλιμο φορτίο ¦ Με οδηγό ¦ Με οδηγό τρίτο ¦
¦ (τόνοι) ¦ τον ιδιοκτήτη ¦ πρόσωπο ¦
+


¦ μέχρι 5 ¦ 2.430.000 ¦ 1.660.000 ¦
¦ πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.100.000 ¦ 2.200.000 ¦
¦ πάνω από 11 μέχρι 16,5 ¦ 3.760.000 ¦ 2.660.000 ¦
¦ πάνω από 16,5 ¦ 4.430.000 ¦ 2.880.000 ¦
LΤα παραπάνω ποσά μειώνονται προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Τονίζεται ότι όσοι φορολογούμενοι υπάγονται στα ειδικά αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 που αναφέρονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε10, θα συμπληρώσουν από το έντυπο αυτό μόνο τους πίνακες 1 και 6, εκτός εάν έχουν και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η συμπλήρωση
των υπολοίπων πινάκων του εντύπου.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης διήρκησε λιγότερο από δώδεκα μήνες μέσα στο 1995, λόγω αγοράς ή πώλησης του αυτοκινήτου ενδιάμεσα του έτους, στους κωδικούς 359-360, 363-364 και 375-376, θα γράψετε, κατά περίπτωση, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μετά τον
περιορισμό του ανάλογα με τους μήνες εκμετάλλευσης μέσα στο έτος 1995 του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή θα κάνετε σχετική σημείωση στο χώρο της πρώτης σελίδας του εντύπου με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου". Σημειώνεται ότι στον πρώτο υποπίνακα στην στήλη καθαρά κέρδη του πίνακα 6 και συγκεκριμένα στον κωδικό 359-360 συμπεριελήφθηκε νέα ένδειξη "Εκμεταλλευτής μη ιδιοκτήτης" η οποία αφορά τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) δημοσίας χρήσης οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες. Για τους φορολογουμένους αυτούς από του οικονομικού έτους 1996 (χρήση 1995) το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματός τους προσδιορίζεται αντικειμενικώς και θα είναι ανάλογο με αυτό που προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, αντίστοιχα για τον εκμεταλλευτή - ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Ετσι, για παράδειγμα για μη ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή επιβατικού αυτοκινήτου κατά 100%, το ελάχιστο ποσό είναι 2.750.000 δρχ., ενώ με ποσοστό 50% το ελάχιστο ποσό είναι 1.995.000 δρχ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 7

Ενδείξεις 1 και 2. Οι ενδείξεις των κωδικών 581-582 και 583-584 συμπληρώνονται μόνο όταν η ατομική επιχείρηση εκτός από υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες, έχει και δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται σ' αυτά.
Επίσης, οι ενδείξεις αυτές συμπληρώνονται και από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 κατά τον αυτό τρόπο, μόνο όμως εφόσον έχουν στην κατοχή τους πετρελαιοκίνητο φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης
(Φ.Ι.Χ.).

Παράδειγμα 1ο:

Ο φορολογούμενος Χ.Γεωργίου ασκεί το επάγγελμα του εμπόρου υποδημάτων με έδρα (κεντρικό κατάστημα) σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους, ενώ διατηρεί υποκατάστημα σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους. Από τα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ. προκύπτουν έστω καθαρά κέρδη για το κεντρικό κατάστημα 3.000.000 δρχ. και για το υποκατάστημα 1.500.000 δρχ. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του 1.500.000 δρχ. θα γραφεί στον κωδικό 581, γιατί προέρχεται από δραστηριότητα που δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια λόγω του τόπου εγκατάστασής της.

Παράδειγμα 2ο:

Φορολογούμενος ασχολείται με την εμπορία υποδημάτων, σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους και συγχρόνως εκμεταλλεύεται στην ίδια πόλη κινηματογράφο. Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του κινηματογράφου θα γραφούν στους κωδικούς 581-582.

Σημειώνεται ότι αν μη υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητα είναι η δραστηριότητα της έδρας της επιχείρησης και υπαγόμενη η δραστηριότητα του υποκαταστήματος, τα καθαρά κέρδη της έδρας θα γραφούν στους κωδικούς 581-582, ενώ για το υποκατάστημα θα συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα 3 και επίσης,
θα συμπληρωθούν οι κωδικοί 353-354 του πίνακα 2.
Τέλος, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τη συμπλήρωση των κωδικών 583-584.

Ενδείξεις 3 και 4. Οι κωδικοί 585-586 συμπληρώνονται από ατομική επιχείρηση που κατά οποιοδήποτε τρόπο υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια και μόνο όταν αυτή έχει κάνει χρήση αναπτυξιακών νόμων και έχει δημιουργήσει αφορολόγητα αποθεματικά ή εκπτώσεις ή έχει δαπάνη αγοράς φορολογικής ταμειακής μηχανής (που
εκπίπτει από τα κέρδη) κ.τ.λ. Στην περίπτωση αυτή στους κωδικούς 585-586 θα γράψετε το συνολικό ποσό των αφορολόγητων εκπτώσεων και λοιπών ποσών που έχουν υπολογισθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, από την επιχείρηση, ανεξάρτητα αν αφορούν υπαγόμενες ή μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητές της.

Σημειώνεται ότι, οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητων αποθεματικών ή άλλων εκπτώσεων, επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια αν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα κέρδη των βιβλίων και στοιχείων. Επομένως, για τον υπολογισμό των ποσών αυτών και την αναγραφή τους στους κωδικούς 585-586 θα προηγείται υπολογισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την επιχείρηση. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολογίσθηκε από την επιχείρηση και το οποίο λήφθηκε υπόψη για τον σχηματισμό των αφορολόγητων κ.τ.λ. εκπτώσεων, θα γραφεί στους κωδικούς 587-588.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, όταν ασκείται ατομικά μόνο μία υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητα, στους κωδικούς 587-588 θα γραφεί το μεγαλύτερο ποσό εισοδήματος μεταξύ του ποσού που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία και του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, το οποίο μεγαλύτερο ποσό, όπως προαναφέρθηκε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των αφορολόγητων κ.τ.λ. εκπτώσεων. Οταν ασκούνται ατομικά περισσότερες από μια δραστηριότητες από τις οποίες άλλες υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια των παραγράφων 1 έως 12 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 και άλλες στις ειδικές ρυθμίσεις της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου (κάμπινγκ), στους κωδικούς 587-588 θα γράφεται το άθροισμα των κατά περίπτωση μεγαλύτερων ποσών εισοδήματος μεταξύ των ποσών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, που προσδιορίζεται με
βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές, το οποίο άθροισμα έχει δικαίωμα να λάβει υπόψη η επιχείρηση για τον υπολογισμό των αφορολόγητων κ.τ.λ. εκπτώσεων.

Παράδειγμα 1ο

Φορολογούμενος ασκεί ατομικά βιοτεχνική δραστηριότητα, υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια, ενώ από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. προκύπτουν καθαρά κέρδη 3.000.000 δρχ. Ο υπόψη φορολογούμενος κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν.1892/1990 δικαιούται κατ' αρχήν αφορολόγητο ποσό έκπτωσης έστω π.χ. 1.800.000 (3.000.000 Χ 60%) δρχ., εφόσον βέβαια πληρούνται και οι άλλες ειδικότερες προϋποθέσεις του .1892/1990. Από τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος προκύπτει ποσό 4.000.000 δρχ. και επομένως, ο φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητη έκπτωση 2.400.000 (4.000.000 Χ 60%) δρχ., εφόσον βέβαια και πάλι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν.1892/1990. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 585 θα γραφεί το ποσό των 2.400.000 δρχ., ενώ στον κωδικό 587 το ποσό των 4.000.000 δρχ.

Παράδειγμα 2ο

Εστω ότι ο παραπάνω φορολογούμενος εκτός από τη βιοτεχνία, εκμεταλλεύεται και κάμπινγκ 50 θέσεων σκηνών και 30 θέσεων τροχόσπιτων, και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του κάμπινγκ προκύπτουν καθαρά κέρδη 900.000 δρχ. Ο φορολογούμενος αυτός δικαιούται κατ' αρχήν αφορολόγητο ποσό έκπτωσης έστω π.χ. 2.340.000 (3.900.000 Χ 60%) δρχ., εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν.1892/1990. Από τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος προκύπτει ποσό 4.000.000 δρχ. για τη βιοτεχνία και 4.400.000 δρχ. (80 Χ 55.000) για την εκμετάλλευση του κάμπινγκ. Δικαίωμα έκπτωσης δημιουργείται στο ποσό των 8.400.000 (4.000.000 + 4.400.000) δρχ., εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν.1892/1990 και ποσό αφορολόγητης έκπτωσης 5.040.000 (8.400.000 Χ 60%). Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 585 θα γραφεί το ποσό των 5.040.000 δρχ. ενώ στον κωδικό 587 το ποσό των 8.400.000 δρχ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης