ΠΟΛ.1090/3.7.2003

Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ, των οποίων η υποχρέωση υποβολής λήγει την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου του έτους 2003

3 Ιούλ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1062608/668/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄- Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Γ.Π.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η

ΠΟΛ 1090

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ, των οποίων η υποχρέωση υποβολής λήγει την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου του έτους 2003.

1062608/668/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερ. γε' της περ. γ' και της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 ( ΦΕΚ 84/Α') περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.
3. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ μέχρι την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου 2003, για λόγους αποσυμφόρησης των υπηρεσιών και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού.
5. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2002, υποβάλλονται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων των υπόχρεων και του τρόπου τήρησης τους, με χρήση:
- χειρόγραφων εντύπων,
- μαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτες),
- διαδικτίου (Internet).

Ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων που λήγει την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου 2003, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, προσαρμόζεται ως εξής:

- Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

- Μέχρι την 7η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

- Μέχρι την 14η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

- Μέχρι την 21η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται, ανάλογα.

2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν αναλόγως και για το ισοζύγιο του άρθρου 20 του ΚΒΣ, που υποβάλλεται μέχρι την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου 2003 για την χρήση 1.1 -31.12.2002.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, για την επιβολή κυρώσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α').
4. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ανακοινώσει τις οδηγίες χρήσης και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων μέσω Διαδικτύου (INTERNET).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr