1005408/89/Α0012/6.3.2008

Χρόνος κτήσης μισθώματος σε περίπτωση που ο μισθωτικός μήνας εκτείνεται σε δύο οικονομικά έτη.

6 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1005408/89/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος κτήσης μισθώματος σε περίπτωση που ο μισθωτικός μήνας εκτείνεται σε δύο οικονομικά έτη.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2238/1994 εισόδημα από ακίνητα είναι, μεταξύ άλλων, και αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από εκμίσθωση μιας ή περισσότερων οικοδομών, το οποίο αποκτάται από κάθε ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή ή από αυτόν στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση του δικαιώματος της επικαρπίας ή από αυτόν που έχει το δικαίωμα χρήσης ή οίκησης με οριστικό συμβόλαιο.

2.    Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις με το 1026572/482/Α0012/11.3.2005 έγγραφό μας, έγινε δεκτό ότι το μίσθωμα που προεισπράχθηκε και αναλογεί σε μισθωτικό μήνα που ξεκινά τα μέσα Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και λήγει τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους, επιμερίζεται και το μέρος αυτού που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Δεκεμβρίου έως το τέλος του προηγούμενου έτους θα συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ενώ το μέρος του μισθώματος που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου έτους θα συμπεριληφθεί στη δήλωση του επόμενου έτους του ιδιοκτήτη, επικαρπωτής κ.λπ. του οικείου ακινήτου. Στην πιο πάνω αίτησή σας και όπως μας διευκρινίσατε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, εισπράξατε το μίσθωμα ακινήτου στις αρχές του μισθωτικού μήνα που ξεκινά στις 15.12.2007 και λήγει στις 14.1.2008 και ρωτάτε πως πρέπει να δηλωθεί το μίσθωμα αυτό. Κατ' ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, στην προκειμένη περίπτωση το μίσθωμα που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 15.12.2007 έως 31.12.2007 θα συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008, ενώ το μίσθωμα που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 14.1.2008 θα συμπεριληφθεί στη δήλωσή σας οικον. έτους 2009.


Taxheaven.gr