1092329/1656/Α0012/14.11.2008

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου.

14 Νοέ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092329/1656/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου.

1.    Σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) η εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει ή περιορίζει της διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του από μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

2.    Με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) έπαψε να αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό απόδειξης εισαγωγής συναλλάγματος για εισαγωγές που πραγματοποιούνται από 1.1.2002 και μετά. Ως αποδεικτικό εισαγωγής συναλλάγματος ορίσθηκε το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του ποσού που εισάγεται, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Οι Β.Α.Σ. σε όσες περιπτώσεις εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό.

3.    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο νόμος δεν αναγνωρίζει κάλυψη τεκμηρίου με χρήματα προερχόμενα από το εξωτερικό, για τα οποία δεν προηγήθηκε εισαγωγή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

4.    Ωστόσο, η τεκμαρτή δαπάνη καλυπτόταν μέχρι πρόσφατα και με το έντυπο της δήλωσης εισαγόμενων μετρητών και αξιών, στην περίπτωση που γινόταν εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων με φυσική μεταφορά (καταργήθηκε με την 1047709/810/Α0012/23.4.2008 διαταγή ) από κατοίκους εξωτερικού κατά την είσοδο τους στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δηλώνονταν ποσά σε ευρώ από χώρα προέλευσης της οποίας το εθνικό νόμισμα δεν είναι σε ευρώ, απαιτούνταν παράλληλα και αποδεικτικό μετατροπής του εθνικού νομίσματος της χώρας προέλευσης σε ευρώ. Στην περίπτωση που τα χρηματικά κεφάλαια που δηλώθηκαν στο Δελτίο Εισαγόμενων μετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, για κάλυψη τεκμηρίων, πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των κεφαλαίων αυτών να προσκομισθεί επιπλέον βεβαίωση της Τράπεζας που κατατέθηκαν. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

5.    Όπως, άλλωστε, έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1086393/2003/Α0012/12.10.2006 έγγραφο) όταν η εισαγωγή συναλλάγματος γίνεται σε προηγούμενο έτος από εκείνο που πραγματοποιείται η δαπάνη που πρέπει να καλυφθεί, το ποσό του συναλλάγματος αυτού θα ληφθεί υπόψη στο σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το συνάλλαγμα στο σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση του έτους στο οποίο έχει εισαχθεί και στην περίπτωση που το έτος αυτό έχει παραγραφεί, να δηλωθεί στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος.


Taxheaven.gr