1051884/924/Α0012/3.6.2008

Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς με εισαγωγή συναλλάγματος από την αλλοδαπή.

3 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1051884/924/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς με εισαγωγή συναλλάγματος από την αλλοδαπή.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα', της περ. δ', της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου περιορίζεται ή καλύπτεται, για πρόσωπα που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, με εισαγωγή συναλλάγματος, το οποίο δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση απόκτησης του στην αλλοδαπή.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή οποία εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Προκειμένου να καλυφθεί η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και όχι απλή μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμό μη κατοίκου Ελλάδας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα σε δικαιούχο κάτοικο Ελλάδας.

Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

3.    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο νόμος δεν αναγνωρίσει κάλυψη τεκμηρίου με χρήματα προερχόμενα από το εξωτερικό, για τα οποία δεν προηγήθηκε εισαγωγή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Ωστόσο, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1046603/924/Α0012/4.6.2007 και 1040706/121/ΑΟΟΊ 2/25.7.2004 έγγραφα μας), η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει για μόνιμο κάτοικο εξωτερικού καλύπτεται και με το Μοναδικό Δελτίο - Δήλωση Εισαγομένων Μετρητών και Αξιών, όταν η εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων γίνεται με φυσική μεταφορά. Στο έντυπο αυτό μπορούν να δηλωθούν τα νομίσματα όλων των χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης δεδομένου ότι για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη ευρώ και συνάλλαγμα. Το εν λόγω έντυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατοίκους εξωτερικού όταν αυτοί εισέρχονται στη χώρα μας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα χρηματικά κεφάλαια που δηλώνονται στο Δελτίο Εισαγομένων Μετρητών κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό για την κάλυψη τεκμηρίων, θα πρέπει ως αποδεικτικό εισαγωγής των χρηματικών αυτών κεφαλαίων να προσκομιστεί πλέον βεβαίωση της τράπεζας στην οποία κατατέθηκαν. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της
1035772/676/ Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4.    Ωστόσο όπως έγινε δεκτό από τη Διοίκηση με το 1047709/810/ Α0012/23.4.2008 έγγραφο, καταργείται από την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω εγγράφου, η χρήση του παραπάνω Μοναδικού Δελτίου Εισαγομένων Μετρητών για την κάλυψη τεκμηρίων και αποσύρεται από τα γραφεία  συναλλάγματος της Ελληνικής Αστυνομίας για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των αποδεικτικών στοιχείων εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα. Επομένως, μετά την κατάργηση του Μοναδικού Δελτίου Εισαγομένων Μετρητών, ως αποδεικτικό στοιχείο εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα για κάλυψη τεκμηρίων αποτελεί μόνο το πρωτότυπο του κατά περίπτωση εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού όπως αυτό ορίζεται με την 1035772/676/Α0012/ΠΟΛ.1130/17.4.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

5.    Με βάση τα όσα προεκτέθηκαν, εφόσον το 2004 ήσασταν μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, το έντυπο εισαγομένων μετρητών της Ελληνικής Αστυνομίας Χίου με το οποίο εισάγατε με φυσική μεταφορά συνάλλαγμα στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

6.    Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μπορείτε να επικαλείστε εισοδήματα που αποκτήσατε τα προηγούμενα έτη στην Τουρκία ως μόνιμος κάτοικος Τουρκίας προκειμένου να καλύψετε τυχόν τεκμήρια ωστόσο η εισαγωγή των χρηματικών αυτών κεφαλαίων από την αλλοδαπή θα πρέπει να γίνεται μέσω τράπεζας, να προσκομίζετε το αποδεικτικό της τράπεζας μέσω της οποίας έγινε η εισαγωγή και το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της προαναφερθείσας απόφασης, αλλά και να υποβάλετε παράλληλα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να δικαιολογούν την απόκτηση του στην αλλοδαπή.

7.    Πάντως, επειδή το θέμα είναι πραγματικό, ανήκει στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του αρμόδιου Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ ο οποίος κάθε φορά εξετάζοντας τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά κρίνει για το αν θα ληφθεί υπόψη ή όχι η εισαγωγή συναλλάγματος για κάλυψη τεκμηρίου.


Taxheaven.gr