1049003/842/Α0012/3.6.2008

Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

3 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1049003/842/Α0012

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται μεταξύ άλλων για αγορά ακινήτων και ανέγερση οικοδομών.

2.    Επίσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις της περίπτωσης δ', της παραγράφου 2, του άρθρου 19 του ν.2238/1994, η εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει ή περιορίζει τη διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

3.    Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/17.4.2002, για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών.

4.    Εξάλλου, όπως ορίζει η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης δ' του άρθρου 19 του ν.2238/1994, τα πρόσωπα που είχαν διαμείνει 3 τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και εφόσον η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους, δεν υποχρεούνται να δικαιολογήσουν την απόκτηση του συναλλάγματος στην αλλοδαπή.

5.    Αντίθετα, για κατοίκους Ελλάδας απαιτείται δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος στην αλλοδαπή. Συγκεκριμένα, η δικαιολόγηση της απόκτησης μπορεί να γίνει με την προσκόμιση αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί στο εξωτερικό ή οποιουδήποτε επίσημου στοιχείου, από το οποίο να προκύπτει η απόκτηση του στο εξωτερικό, όπως π.χ. βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθόσον πρέπει να αποδειχθεί όχι μόνο το χρονικό διάστημα της διαμονής και της εργασίας στην αλλοδαπή, αλλά και το συγκεκριμένο ποσό του εισοδήματος που αποκτήθηκε κατά το χρονικό διάστημα που ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος στην αλλοδαπή.

6.    Τέλος, επειδή το θέμα σας συνδέεται άμεσα με πραγματικά περιστατικά, εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της ΔΟΥ του φορολογουμένου.


Taxheaven.gr