1005208/93/Α0012/6.2.2008

Κατοικία μόνιμου κάτοικου εξωτερικού α) Δικαιολόγηση τεκμηρίου, β) Δήλωση της στα έντυπα φορολογίας, γ) Απόδειξη ομογένειας.

6 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1005208/93/Α0012

ΘΕΜΑ: Κατοικία μόνιμου κάτοικου εξωτερικού α) Δικαιολόγηση τεκμηρίου, β) Δήλωση της στα έντυπα φορολογίας, γ) Απόδειξη ομογένειας.

1.    Σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία άνω των διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων και για δευτερεύουσα/-ες κατοικία/-ες γενικώς άνω των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2).

2.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. του ίδιου νόμου, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους, υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Τα ποσά αυτά, επιγραμματικά είναι:

α) πραγματικά εισοδήματα, τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν,
β) χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων,
δ) εισαγωγή συναλλάγματος,
ε) δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία, που φέρουν βέβαιη χρονολογία,
στ) δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών,
ζ) ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.

3.    Στην αίτησή σας αναφέρετε πως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού έχει στην κατοχή του κατοικία επιφάνειας ισογείου 230 τ. μ. και υπογείου 95 τ. μ. και ρωτάτε εάν υπάρχει τεκμήριο, σε ποιο έντυπο μπορεί να δηλωθεί, καθώς και ποια είναι τα δικαιολογητικά απόδειξης της ομογένειας ενός φορολογούμενου.

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κατοικία αυτή, ως δευτερεύουσα, έχει τεκμήριο, εφόσον η συνολική επιφάνεια της (230 τ. μ.+ 95 τ. μ.) υπερβαίνει τα 150 τ.μ., το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος εγγράφου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με τη δικαιολόγηση του τεκμηρίου, μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).

5.    Η κατοικία αυτή θα δηλωθεί στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στην ένδειξη της δευτερεύουσας κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται από το φυλλάδιο οδηγιών κάθε έτους.

6.    Όσον αφορά στην απόδειξη της ομογένειας, αυτό είναι θέμα που δεν άπτεται της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.


Taxheaven.gr