1119557/2328/Α0012/18.1.2008

Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο που συνάφθηκε στην αλλοδαπή.

18 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1119557/2328/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο που συνάφθηκε στην αλλοδαπή.

1.    Από τη γενική διατύπωση της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ΚΦΕ προκύπτει ότι το δάνειο μπορεί να ληφθεί τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (με την έννοια της κατοικίας του πιστωτή του δανείου) και η σχετική σύμβαση του δανείου είναι δυνατόν να καταρτισθεί (με την έννοια της σύνταξης του σχετικού συμφωνητικού και της νομιμοποίησης της σύμβασης) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται κάποια διαφορετική ειδική ρύθμιση από το φορολογικό νόμο. Με βάση τη θέση αυτή έχει γίνει δεκτό ότι αν η σύμβαση του δανείου καταρτισθεί στο εξωτερικό, τότε απαιτείται θεώρηση της από τον αρμόδιο Πρόξενο. Ειδικώς στην περίπτωση που η σύμβαση του δανείου είναι γραμμένη σε ξένη γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση της στην ελληνική. Τέλος απαιτείται να κατατεθεί επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η είσπραξη, καθώς και η ημερομηνία είσπραξης του δανείου. Εάν το δάνειο έχει συναφθεί σε ξένο νόμισμα, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικ. έτους απαιτείται η υποβολή του αποδεικτικού εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1130/2002 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Ειδικότερα, όταν ο φορολογούμενος επικαλείται για τη δικαιολόγηση των δαπανών του των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ δάνεια που έχουν ληφθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή, η ΔΟΥ πρέπει να διαπιστώνει: α) αν ο δανειστής είχε τη δυνατότητα να χορηγήσει το δάνειο, δηλαδή αν υφίσταται το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρεται στις δανειακές συμβάσεις και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), β) αν το πιστωτικό ίδρυμα χορήγησε το δάνειο (εξέταση της πλαστότητας της δανειακής σύμβασης), γ) αν έγινε η ανάληψη του ποσού του δανείου (σε προηγούμενο έτος ή κατά τη διάρκεια του έτους που ο υπόχρεος το επικαλείται για τη δικαιολόγηση των τεκμαρτών του δαπανών των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ), δ) αν το σχετικό κατά περίπτωση πoσό δανείου έχει εισαχθεί στην Ελλάδα και εφόσον εισήχθη σε ξένο νόμισμα, αν - ανάλογα με το χρόνο εισαγωγής του - έχει δραχμοποιηθεί ή μετατραπεί σε ευρώ, ε) το σκοπό χορήγησης του δανείου, στ) αν η σχετική δανειακή σύμβαση έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο Πρόξενο, καθόσον η ημερομηνία θεώρησης είναι η βεβαία χρονολογία σύναψης του δανείου για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων. Επομένως, η ημερομηνία θεώρησης της δανειακής συμβάσεως από τον αρμόδιο Πρόξενο πρέπει να είναι η ίδια ή προγενέστερη από την ημερομηνία διενέργειας των δαπανών του άρθρου 17 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1207/1991), ζ) ποιες είναι οι ασφάλειες του δανείου, δεδομένου ότι συναρτώνται με τη φοροδοτική δυνατότητα του υπόχρεου και με την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών στη χώρα μας, η) αν εκπληρώθηκαν όλες οι τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις των αντισυμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από κάθε δανειακή σύμβαση (7/1979 εγκύκλιος του ν.820/1978), π.χ. χαρτοσήμανση δανειακών συμβάσεων (άρθρα 25 παρ. 3, 24 παρ. 1 περ. γ', 54 παρ. 4 & 5 ΚΦΕ κλπ.), θ) επίσης πρέπει να διαπιστώνεται το ύψος των τοκοχρεωλυτικών δόσεων που καταβλήθηκαν για την απόσβεση των σχετικών δανείων, δεδομένου ότι τα τυχόν καταβληθέντα ποσά προσαυξάνουν τη συνολική ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου.

2.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι η φορολογούμενη υπέβαλε με τη φορολογική της δήλωση σύμβαση δανείου που συνήψε στην Κύπρο με την αλλοδαπή εταιρεία «X» η οποία εδρεύει στη Μονρόβια της Λιβερίας. Η σύμβαση φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο Πιστοποιούντα Υπάλληλο της Κύπρου και σφραγίδα της Επάρχου Λευκωσίας και δεν έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο πρόξενο.

3.    Ύστερα από τα παραπάνω, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι να μην γίνει δεκτή η δανειακή σύμβαση για την κάλυψη τεκμηρίου αγοράς του ακινήτου. Πάντως, επειδή το θέμα αφορά πραγματικά περιστατικά, υπόκειται στην εξελεγκτική ευχέρεια του Προϊστάμενού σας.


Taxheaven.gr