1112885/2094/Α0012/10.12.2008

Τεκμήριο αγοράς κατοικίας.

10 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1112885/2094/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς κατοικίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., για την απαλλαγή από το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου ως πρώτη κατοικία και μέχρι εκατόν είκοσι (120) τ. μ. εξετάζεται αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ. μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ. μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

Για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης εξετάζεται αν ο φορολογούμενος έχει κατά την ημέρα της αγοράς της κατοικίας και τυχόν άλλες κατοικίες των οποίων η επιφάνεια δεν ξεπερνά το όριο που ορίζεται ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση.

2.    Από τα παραπάνω, καθώς και από τα συμβόλαια που προσκομίσατε στην Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διαβίωσης στην κατοικία όπου ήδη διαμένετε, θα αγοράσετε νέα κατοικία μικρότερη κατά 10 τ. μ. και με τα δεδομένα αυτά θα έχετε την απαλλαγή από το τεκμήριο απόκτησής της.


Taxheaven.gr