1075133/1351/Α0012/25.8.2008

Εφαρμογή τεκμηρίου σε μέλη Ο.Ε. όταν το ακίνητο αγοράζεται στο όνομα της εταιρίας.

25 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1075133/1351/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή τεκμηρίου σε μέλη Ο.Ε. όταν το ακίνητο αγοράζεται στο όνομα της εταιρίας.

1.    Από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. , που αναφέρεται στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, προκύπτει ότι το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιείται από νομικά πρόσωπα.

2.    Επίσης, με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του ν.3091/2002, που εφαρμόζεται από 1/1/2003 και μετά, καταργήθηκε το τεκμήριο αγοράς επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, το τεκμήριο σύστασης και αύξησης κεφαλαίου ατομικών επιχειρήσεων, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και αστικών εταιριών, κοινωνιών και κοινοπραξιών, καθώς και το τεκμήριο αγοράς εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς.

3.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1015994/287/Α0012/27-2-2007 έγγραφο) τα μέλη Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών την ανέγερση οικοδομών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. περί απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, όταν η Ο.Ε. αγοράζει οικόπεδα προς ανέγερση οικοδομών.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω και κατΆ ανάλογη εφαρμογή αυτών, σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από Ο.Ε. δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο αγοράς στο νομικό πρόσωπο ούτε μεταφέρεται στα φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρίας.


Taxheaven.gr