1054186/969/Α0012/2.6.2008

Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα και επιβολή ΦΜΑ.

2 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα και επιβολή ΦΜΑ.

Απαντώντας στο από 14-5-2008 αίτημά σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
1.    Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994, μεταξύ των ποσών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συνολικής δαπάνης του φορολογουμένου για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται και τα ποσά που καταβάλλονται για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων με εξαίρεση τη δαπάνη που αντιστοιχεί στο μέχρι των 120 τετραγωνικών μέτρων εμβαδόν πρώτης κατοικίας που αγοράστηκε από ενήλικα με δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή που ανεγέρθηκε από αυτόν.

2.    Για την εφαρμογή ή την ερμηνεία των διατάξεων που προαναφέρθηκαν δεν λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις άλλων φορολογιών, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ( σχετ. 1143296/3215 π.ε./Α0012/9-1-1996). Έτσι, ανεξάρτητα από το εάν φορολογούμενος (αγοραστής) απαλλάσσεται ή όχι από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων στην περίπτωση που αγοράζει κατοικία η οποία αποτελεί για αυτόν πρώτη κατοικία, η δαπάνη αγοράς που αντιστοιχεί στο μέχρι των 120 τετραγωνικών μέτρων εμβαδό της εξαιρείται από το τεκμήριο δαπάνης αγοράς ακινήτων.

3.    Περαιτέρω, η Διοίκηση έχει κάνει δεκτό ότι η προβλεπόμενη από την περίπτωση γ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 ( Κ.Φ.Ε.) εξαίρεση καταλαμβάνει και τους κατοίκους εξωτερικού, εφόσον η σχετική δαπάνη αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα και συντρέχουν όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζει η ίδια ως άνω περίπτωση γ' και τούτο γιατί ο νόμος δεν κάνει καμιά διάκριση. Σημειώνεται ότι εφόσον η υπόψη κατοικία είναι πρώτη, ο κάτοικος εξωτερικού απαλλάσσεται, επίσης από το τεκμήριο και για κάθε άλλο ποσό που κατέβαλε για την απόκτησή της, όπως Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ.( σχετ. 1003782/82/Α0012/26-2-2004 έγγραφο).


Taxheaven.gr