1041569/698/Α0012/26.5.2008

Τεκμαρτές δαπάνες- Συμπλήρωση κωδικών εντύπου Ε1.

26 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτές δαπάνες- Συμπλήρωση κωδικών εντύπου Ε1.

Απαντώντας στο από 9-4-2008 ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' του άρθρου 17 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Εξαιρετικά, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας.

2.    Επίσης, σύμφωνα με την  περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ, όσον αφορά την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που υπολογίζεται με βάση το ύψος των ετησίων εξόδων συντήρησης και χρήσης δεξαμενής κολύμβησης που χρησιμοποιείται για τις οικογενειακές ανάγκες ή του κυρίου της ή του κατόχου της, και της συμμετοχής των εξόδων αυτών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η δαπάνη αυτή ορίζεται με βάση την επιφάνεια της δεξαμενής. Συγκεκριμένα, πρέπει η επιφάνεια της δεξαμενής κολύμβησης να ξεπερνάει τα 25 τ. μ. για να αποτελεί τεκμήριο. Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα ποσά της τεκμαρτής δαπάνης προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

3.    Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, στον κωδ. 727 του Πίνακα 5 του Ε1 θα γράψετε το ποσό της δαπάνης που καταβάλατε την χρήση 2007 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση του δανείου που λάβατε για αγορά κατοικίας όχι πρώτης. Αν το δάνειο το πήρε μόνο ο ένας αγοραστής, θα γραφτεί στον ανωτέρω κωδικό το σύνολο της τοκοχρεολυτικής δόσης. Στον κωδ. 765 θα γράψετε το συνολικό ποσό της τεκμαρτής δαπάνης της δεξαμενής κολύμβησης με βάση τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειάς της και ανάλογα αν είναι εξωτερική ή εσωτερική κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας.


Taxheaven.gr