1029171/492/Α0012/10.4.2008

Απαλλαγή πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής.

10 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) καθώς και της 1103990/1491/Α0012/ΠΟΛ.1266/1993 διαταγής του Υπ. Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι, για να υπαχθεί ο φορολογούμενος στην εξαίρεση από το τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας, πρέπει η σχετική σύμβαση αγοράς να αναφέρεται σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ανεξάρτητα αν αυτή είναι ακέραιη  ή ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

2.    Επιπλέον, σύμφωνα με την 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή μας, η απόκτηση του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου δεν δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο να υπαχθεί στην εξαίρεση του ανωτέρω άρθρου, καθώς δεν μπορεί με την ιδιότητα αυτή να κατοικήσει.

3.    Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, η προβλεπόμενη από την περ. γ΄ του αρ.17 του ΚΦΕ εξαίρεση καταλαμβάνει και τους κατοίκους εξωτερικού, εφόσον η σχετική δαπάνη αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζει η ίδια περ. γ΄.

4.    Σε περίπτωση, τέλος, που ο κάτοικος εξωτερικού δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται και για αυτόν, εφόσον αγοράζει ακίνητα στην Ελλάδα ή ανεγείρει οικοδομή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι διμερούς σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος. Όμως σε περίπτωση  αγοράς ακινήτου που βρίσκεται στην Ελλάδα από φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν το οικείο συμβόλαιο συντάσσεται στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή, εφόσον ο αγοραστής αποδείξει ότι ολόκληρο το τίμημα αγοράς του ακινήτου καταβλήθηκε στο εξωτερικό, το ποσό αυτό δεν αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη. Ο αγοραστής του ακινήτου έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το οικείο οικονομικό έτος στη χώρα μας και να δηλώσει τα έξοδα που κατέβαλε στην Ελλάδα για την αγορά του ακινήτου αυτού (π.χ. φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ).

5.    Στο ερώτημά σας αναφέρετε ότι είστε κάτοικος Γερμανίας και κατά τη χρήση 2007 αποκτήσατε το υπόλοιπο 80% της ψιλής κυριότητας ακινήτου στην Ελλάδα με συμβόλαιο αγοραπωλησίας, οπότε και γίνατε 100% ψιλός κύριος του ακινήτου. Το τίμημα καταβλήθηκε στη Γερμανία. Παράλληλα, με άλλο συμβόλαιο αποκτήσατε την επικαρπία από χαριστική αιτία και όχι επαχθή, αφού δεν καταβάλατε κανένα τίμημα. Συνεπώς, με βάση όσα προαναφέρθηκαν, εφόσον το τίμημα για την αγορά του ποσοστού της ψιλής κυριότητας καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, δεν τίθεται θέμα επιβολής τεκμηρίου.


Taxheaven.gr