1043094/710/Α0012/17.4.2008

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που δικαιούνται η σύζυγος και τα παιδιά θανόντος δικηγόρου απασχολούμενου με πάγια αντιμισθία.

17 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 17 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που δικαιούνται η σύζυγος και τα παιδιά θανόντος δικηγόρου απασχολούμενου με πάγια αντιμισθία.

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε) ορίζεται ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:

α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α'),
β) το ν.2112/1920 (ΦΕΚ 67 ΑΆ),
γ) Το άρθρο 94 του ν.δ.3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α').

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.

2.    Με την παράγραφο 3 του άρθρου 94 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) η αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κατά τις διακρίσεις αυτής, σε περίπτωση θανάτου του Δικηγόρου τη δικαιούνται η σύζυγος και τα ανήλικα άρρενα τέκνα και οι άγαμες θυγατέρες αυτού.

3.    Περαιτέρω, με την 613/1991 απόφαση του Β' Τμήματος του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι επί θανάτου του δικηγόρου, όταν αυτός μέχρι τότε είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόληψη της αποζημιώσεως επί οικειοθελούς αποχωρήσεως, έστω και αν δεν είχε αποχωρήσει της υπηρεσίας του, η περί αυτής αξίωση μεταβιβάζεται ευθέως εκ του νόμου στη σύζυγο, τα ανήλικα άρρενα τέκνα και τις άγαμες θυγατέρες του, οι οποίοι έτσι την δικαιούνται εξ ιδίου δικαίου και όχι ως κληρονόμοι του».

4.    Στην αίτησή σας ρωτάτε για τον τρόπο φορολόγησης της αποζημίωσης που εισπράττετε εσείς ως σύζυγος καθώς και τα παιδιά, αποβιώσαντος δικηγόρου απασχολούμενο με πάγια μηνιαία αντιμισθία σε Ν.Π.Ι.Δ. για χρονικό διάστημα πέραν της 20ετίας η οποία χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.δ. 3026/1954.

5.    Με βάση τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω η αξίωση σας για την αποζημίωση αυτή πηγάζει ευθέως και άμεσα από το νόμο (Κώδικας περί δικηγόρων), συνεπώς φορολογείται κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994 (παρ. 1 του παρόντος).

Περαιτέρω όμως, η υπόψη αποζημίωση προέρχεται από την εργασία του αποβιώσαντος δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και επομένως σΆ αυτή αντιστοιχεί «ένα και μοναδικό συγκεκριμένο ποσό» το ύψος του οποίου υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του νόμου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προσώπων που θα το εισπράξουν (σύζυγος, τέκνα) εξ αιτίας του θανάτου του δικηγόρου. Συνεπώς, στην περίπτωση σας κατά την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994, το αφορολόγητο ποσό των 20.000 ευρώ θα αφαιρεθεί μία φορά κατά την πληρωμή της αποζημίωσης, προκειμένου να υπολογισθεί αφενός ο αυτοτελής φόρος που θα αποδοθεί κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.2238/1994 και αφετέρου το ποσό που εσείς θα εισπράξετε ως σύζυγος καθώς και τα παιδιά σας.


Taxheaven.gr