1099581/1862/Α0012/5.11.2008

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας παγίων ομόρρυθμης εταιρίας με βιβλία Β΄ Κατηγορίας, των οποίων η αγορά τους έχει επιδοτηθεί.

5 Νοέ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας παγίων ομόρρυθμης εταιρίας με βιβλία Β΄ Κατηγορίας, των οποίων η αγορά τους έχει επιδοτηθεί.

1.    Οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται βάσει αναπτυξιακών νόμων (ν.1892/1990, ν.2601/1998), από την Ευρωπαϊκή Ένωση ,για την πραγματοποίηση επενδύσεων ,δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

2.    Περαιτέρω ,οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά για τα οποία έχουν επιδοτηθεί η επιχορηγηθεί σύμφωνα με τη 1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιο.

3.    Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους καθώς και όταν δεν καταβάλλεται εξ ολοκλήρου μέσα στο έτος της αγοράς τους (σχετ.1020403/323/Α0012/16.4.2008.)

4.    Τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των νέων επενδύσεων.

5.    Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις παγίων που επιχορηγούνται με τον ν.3299/2004. Επομένως, οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων επιχειρήσεων που επιχορηγούνται με το ν.3299/04 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, καθόσον τα ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών τους δαπανών, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του ν.3299/2004 και επομένως, δικαιούνται να εκπέσουν το σύνολο των αποσβέσεων των χορηγηθέντων παγίων στοιχείων από τα ακαθάριστα έσοδά τους (σχετ. 1105069/11165/Β0012/3.12.2007 έγγραφο).

6.    Από τα ποιο πάνω προκύπτει ότι κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1053/2003 διαταγή, οι αποσβέσεις των παγίων των επιχειρήσεων που τηρούν Β' κατηγορίας βιβλία, και έχουν επιδοτηθεί με τους ν.1892/1990 & ν.2601/1998, θα υπολογιστούν στη διαφορά της αξίας του τιμολογίου αγοράς και του ποσού της επιδότησης ενώ όσοι επιχορηγήθηκαν με το ν.3299/2004 στο σύνολο της αξίας τους ανεξάρτητα από το ποσό της επιχορήγησης .


Taxheaven.gr