1121210/2234/Α0012/15.12.2008

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

15 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

1.    Σύμφωνα με την 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή μας, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, οφείλεται ο φόρος(υπεραξίας) που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2233/1994.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση διακοπής εργασιών υποκαταστήματος ομόρρυθμης εταιρείας και έναρξης εργασιών στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από άλλη επιχείρηση.

2.    Περαιτέρω, με την πιο πάνω διαταγή έχει γίνει δεκτό ότι αν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται εταιρεία στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης, δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρεία που συστήθηκε.

3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην περίπτωση ομόρρυθμης εταιρείας, όταν στη θέση του υποκαταστήματος της που θα διακόψει τις εργασίες του, ιδρυθεί μια άλλη ομόρρυθμη εταιρεία με τη συμμετοχή ορισμένων μόνο μελών της αρχικής ομόρρυθμης εταιρείας και την είσοδο ενός νέου μέλους σε αντικατάσταση μη συμμετέχοντος μέλους, θα οφείλεται φόρος υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 και την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 ΑΥΟΟ. Περαιτέρω, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα του υποκαταστήματος δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στα ποσοστά συμμετοχής των πρώην μελών στο κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας ομόρρυθμης εταιρείας. Συνεπώς, για το υπάρχον ποσοστό συμμετοχής του μέλους που δεν θα συμμετάσχει στο κεφάλαιο της νέα εταιρείας, διότι θα αντικατασταθεί από ένα νέο μέλος, θα οφείλεται ο πιο πάνω φόρος υπεραξίας, λόγω της μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου.


Taxheaven.gr