1112800/2089/Α0012/2.12.2008

Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Α.Ε.

2 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Α.Ε.

1.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το /30-9-08 έγγραφο) ότι στην περίπτωση που ατομική επιχείρηση λύεται και στη θέση της και με το ίδιο αντικείμενο λειτουργεί ανώνυμη εταιρία με μοναδικό μέτοχο τον επιχειρηματία της ατομικής επιχείρησης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Τα παραπάνω έγιναν δεκτά κατΆ αναλογία των όσων ισχύουν στην περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. από το ίδιο πρόσωπο.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε. θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.

3.    Μετά από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι, στην περίπτωσή σας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., η υπεραξία όμως που θα προκύψει από την πώληση τυχόν πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς την εταιρεία θα υπαχθεί σε φορολογία με βάση την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε..


Taxheaven.gr