Αποτελέσματα live αναζήτησης

1104792/11410/Β0012 Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20%.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1104792/11410/Β0012
Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20%.


1104792/11410/Β0012 Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1104792/11410/Β0012

ΘΕΜΑ: Σε περίπτωση μη συμμετοχής εταίρου ΕΠΕ στην αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου οφείλεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20%.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή 20%.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας ως άνω υποπερίπτωσης, οι οποίες τέθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 1 του ν.2954/2001 και ισχύουν από 2.11.2001 και μετά, ορίζεται ότι με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

3.    Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση πραγματοποίησης αύξησης του κεφαλαίου προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε όπου οι εταίροι δεν συμμετέχουν ισόποσα, η διαφοροποίηση των ποσοστών συμμετοχής τους συνεπάγεται μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και συνεπώς προκύπτει υπεραξία,  υποκείμενη σε φορολογία με συντελεστή 20%.

4.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία προκύπτει ότι αρχικά εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο 18.000,00 ευρώ αποτελείτο από δύο εταίρους οι οποίοι συμμετείχαν ισόποσα κατά 50%. Στη συνέχεια πρόκειται να αυξηθεί το εταιρικό κεφάλαιο της κατά 207.000,00 ευρώ το οποίο πλέον θα ανέρχεται σε 225.000,00 ευρώ. Όλα τα νέα εταιρικά μερίδια που θα προκύψουν από την αύξηση του κεφαλαίου, θα τα αναλάβει μία ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα εισέλθει ως νέος εταίρος στην ΕΠΕ καταβάλλοντος ολόκληρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η ανώνυμη εταιρεία θα συμμετέχει κατά 92%, ενώ τα ποσοστά των άλλοι δύο εταίρων μειώνονται από 50% αρχικά σε 4% αντίστοιχα, στο κεφάλαιο της ΕΠΕ.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι πρόκειται για έμμεση μεταβίβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος και επομένως οφείλεται φόρος υπεραξίας 20% με βάση τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 και για τον προσδιορισμό αυτής έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στις ίδιες διατάξεις. Στην περίπτωση βέβαια αυτή, ως αριθμός μεταβιβαζομένων μεριδίων προκειμένου για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, θα ληφθεί η διαφορά των ποσοστών συμμετοχής των αρχικών εταίρων πριν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου της ΕΠΕ δηλ. 46% επί του συνολικού αριθμού των αρχικών μεριδίων της εταιρείας, όπως αυτός υπήρχε πριν από την αύξηση (1099418/1119/Β0012/2003 διαταγή μας).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης