Δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης


Υποβάλλεται μέσα σε  8 ημερολογιακές ημέρες στον ΟΑΕΔ

Δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στον Ο.Α.Ε.Δ., εντός οκτώ ημερών, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού τους.

N. 2972/2001

Άρθρο 6

……

δ. Να αναγγέλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέσα σε οκτώ ημέρες, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, πέραν των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΑΕΔ, για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού.
Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα κριτήρια επιβολής και το ύψος του προστίμου στις περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
Η επιβολή και είσπραξη του πιο πάνω προστίμου πραγματοποιείται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα και με τις διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και σε περίπτωση αμφισβήτησής του επιλύεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 119 και 120 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Κ.Α. − ΙΚΑ−ΕΤΑΜ).

 

Σχόλια:

Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 3996/2011 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 05-08-2011, σύμφωνα με το άρθρο 91 του ιδίου νόμου.

 

Σχετικές διατάξεις επίσης :

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 83/14.11.2011

Αριθμ. Φ.11321/30149/1961/15.12.2011


Up
Close
Close
Κλείσιμο