Αναγγελία του εργατικού ατυχήματος


Εντός 24 ωρών, τόσο στην Επιθεώρηση Εργασίας, όσο και στον ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο παθών.

Ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό το οποίο έγινε κατά την εκτέλεση εργασίας ασφαλιστέας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή εξαιτίας αυτής. Ατύχημα που συμβαίνει κατά τη συνηθισμένη διαδρομή και με το συνηθισμένο μέσο για να πάει ο ασφαλισμένος από το σπίτι του στην εργασία ή να γυρίσει σ' 'αυτό μετά την εργασία θεωρείται εργατικό.

Εξωεργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε άλλο ατύχημα.

Προϋποθέσεις Παροχών από ΙΚΑ:

α) Ημέρες εργασίας
Για να δοθούν παροχές μετά από εργατικό ατύχημα στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους που εργάζονται, δεν χρειάζεται η προϋπόθεση της πραγματοποίησης ορισμένων ημερών εργασίας, αρκεί να υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης κατά την ημέρα του ατυχήματος.
Στο εξωεργατικό ατύχημα για να δοθούν παροχές φτάνουν οι μισές ημέρες εργασίας από όσες απαιτούνται για να δοθεί το επίδομα ασθενείας (δηλ. απαιτούνται 50 ημέρες εργασίας και για τους οικοδόμους 50 με την προσαύξηση 20% και τις ημέρες αδείας).

β) Εμπρόθεσμη αναγγελία του ατυχήματος:
Εμπρόθεσμη θεωρείται η αναγγελία ατυχήματος που γίνεται

μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επομένη του ατυχήματος.
εάν πρόκειται για ατυχήματα που είχαν ως συνέπεια την απόλυτη αναπηρία, η προθεσμία αναγγελίας μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα έτος από το ατύχημα ή
εάν πρόκειται για ατύχημα που είχε ως συνέπεια τον θάνατο η προθεσμία της αναγγελίας μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο χρόνια
όταν νοσηλεύεται η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έξοδό του από το νοσοκομείο
Εργατικό ατύχημα και αναγγελία του στο ΤΕΒΕ

Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο οφείλεται σε βίαιο συμβάν , το οποίο επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ή εξ' αφορμής αυτού , το Ταμείο χορηγεί επίδομα ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφ/νου εξακολουθεί να λειτουργεί .

Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα ν' αναγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ μέσα σ' ένα (1) μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα .

Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής .

Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου ή των κλάδων στους οποίους είναι ασφ/νος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά την ημέρα του ατυχήματος .

Η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται γραπτά και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφ/νου το ασκούμενο επάγγελμα καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε τούτο . Το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος από την υγειονομική επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμα και μέχρι (4) τέσσερις μήνες κατ' ανώτατο όριο .

Up
Close
Close
Κλείσιμο