Διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων προμηθευτών έτους 2017

2018-04-30

Διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία καταστάσεων προμηθευτών έτους 2017

Βάσει της ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για όλους τους υπόχρεους:

Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.


Σημείωση: Ενημερωμένο άρθρο με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικές διατάξεις:

ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
ΠΟΛ.1051/25.4.2016

Up
Close
Close
Κλείσιμο