Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017

2018-02-28
Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017.

Τρόπος Υποβολής

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Χρόνος υποβολής

Ο χρόνος υποβολής ορίζεται από την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και απεικονίζεται, κατά περίπτωση, στους παρακάτω πίνακες:

Συναλλαγές πελατών (καταστάσεις εσόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017 28 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)

Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
     

 

Συναλλαγές προμηθευτών (καταστάσεις εξόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017 28 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα) Ένα αρχείο για όλο το 2017
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων)

 

 Ειδικά για τους παρακάτω υπόχρεους:

Συναλλαγές πελατών - προμηθευτών

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν Ένα αρχείο για όλο το 2017 30 Απριλίου 2018 (Δευτέρα)

 

Για όλους τους υπόχρεους:

Διόρθωση αποκλίσεων (μόνο στις καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
30 Απριλίου 2018 (Δευτέρα)Σημείωση: Ενημερωμένο άρθρο με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών μπορείτε να δείτε εδώ.


Σχετικές διατάξεις:

Παρ. 3 και 4 του άρθ. 14 του Ν.4174/2013,
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
ΠΟΛ.1072/19.03.2014
ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (οδηγίες)
ΠΟΛ.1149/22.05.2014
ΠΟΛ.1176/14.07.2014
ΠΟΛ.1201/23.09.2014
ΠΟΛ.1207/30.09.2014
ΠΟΛ.1017/17.02.2015
ΠΟΛ.1053/27.2.2015
ΠΟΛ.1092/17.4.2015
ΠΟΛ.1206/15.9.2015
ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 12.10.2015
ΠΟΛ.1240/29.10.2015
ΠΟΛ.1254/08.12.2015
  ΠΟΛ.1267/21.12.2015
ΠΟΛ.1278/31.12.2015
ΠΟΛ.1011/22.01.2016
ΠΟΛ.1051/28.04.2016
ΠΟΛ.1145/05.10.2016
ΠΟΛ.1150/12.10.2016Up
Close
Close
Κλείσιμο