Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των υφιστάμενων Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στις διατάξεις της Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293/ 2017

2019-04-04
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Δ22/οικ. 11828/293/ 2017, οι Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης που ήδη λειτουργούν, οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως με το περιεχόμενο της απόφασης αυτής, εντός 2 ετών από την δημοσίευσή της (04/04/2017). Ειδικά για τις Μονάδες των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/31.7.1997 (Β΄645) του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αιτούνται αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης, οφείλουν να προσαρμοστούν με τις διατάξεις αυτής.
Up
Close
Close
Κλείσιμο