Υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ για την χρήση 2015

2016-06-09

Επειδή η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920) και με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών και επαναφορά του περσινού καθεστώτος (ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης ένα μήνα μετά την υποβολή της δήλωσης), οι ημερομηνίες που ισχύουν για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης της χρήσης 2016 και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ είναι οι εξής:

 

Νομική μορφή Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) 
  το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες (από 1.1.2015 - 31.12.2015)
30/6/2016 9/6/2016
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
(από 1.1.2015 - 31.12.2015)
31/3/2016 10/3/2016
Ι.Κ.Ε. (από 1.1.2015 - 31.12.2015) 30/4/2016 9/4/2016

 

Δείτε και το σχετικό άρθρο του κόμβου

Up
Close
Close
Κλείσιμο