Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυομένων περιόδου Φεβρουαρίου 2014

2014-04-30
Από 01/01/2014 η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία εργασιακής σχέσης λογίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις βάσει  του άρθρου 12, παράγραφος 3 Ν.4172/2013.
Το καταβληθέν ποσό της  αποζημίωσης πρέπει να δηλωθεί στην προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου  στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στην υποκατηγορία  αποζημίωση απολυομένων, μαζί με το τυχόν ποσό παρακρατούμενου φόρου που  προκύπτει. Ο φόρος στην εν λόγω αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την  κλίμακα του άρθρου 15, παράγραφος 3 Ν.4172/2013 από τον υπόχρεο και  καταχωρείται στην προσωρινή δήλωση.


Up
Close
Close
Κλείσιμο