Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 5 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

2012-01-26

Υπόχρεοι που που απασχολούσαν κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα (50) (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2),  με ΑΦΜ που λήγει σε 5 έχουν υποχρέωση για

α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.

Up
Close
Close
Κλείσιμο