Υποβολή ΦΜΥ , προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 3 και απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, ΠΑΝΩ από 50 Ατομα.

2011-06-22

Υπόχρεοι που που απασχολούσαν κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα (50)   (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2),  με ΑΦΜ που λήγει σε 3 έχουν υποχρέωση για

α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.


 

Up
Close
Close
Κλείσιμο