Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αίτησης για επιλογή εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α,. δικαιούχων πληττόμενων βάσει Κ.Α.Δ. υποκείμενων στο φόρο επιχειρήσεων, που αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή εισάγουν αγαθά που προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών (Κ.Φ.Π.Α. άρθ. 24 παρ. 1 περ. α και β) και ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Κ.Φ.Π.Α. άρθ. 28 παρ. 1 περ. α και γ), καθώς και υπηρεσιών που λαμβάνουν και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές

Υποβολή αίτησης για επιλογή εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α,. δικαιούχων πληττόμενων βάσει Κ.Α.Δ. υποκείμενων στο φόρο επιχειρήσεων, που αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή εισάγουν αγαθά που προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών (Κ.Φ.Π.Α. άρθ. 24 παρ. 1 περ. α και β) και ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Κ.Φ.Π.Α. άρθ. 28 παρ. 1 περ. α και γ), καθώς και υπηρεσιών που λαμβάνουν και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές.

Σύμφωνα με το άρθ. 4Α της ΠΟΛ.1167/29.7.2015, όπως προστέθηκε με την απόφαση Α.1218/23.9.2021 (ΦΕΚ Β' 4484/29-09-2021) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1167/2015 (Β' 1808) απόφασης για τον υπολογισμό του ορίου πληττόμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων για το έτος 2021 στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»:

««Άρθρο 4Α
Εναλλακτικός προαιρετικός τρόπος υπολογισμού του ορίου της απαλλαγής για το έτος 2021

1. Στα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 1 με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (κύρια ή δευτερεύουσα), ο οποίος περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ που επλήγησαν από την εξάπλωση της νόσου Covid-19, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην σχετική λίστα του Υπουργείου Οικονομικών με τους ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης (https://www.minfin.gr/-/d-t-kodikoi-arithmoi-drasteriotetas-kad-ton-kladon-pou-plettontai-apo-ten-exaplose-tou-koronoiou-epikairopoiemene-lista-), και τα οποία το διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 είχαν συγκριτικά με το διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2019 μείωση του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν έως 31/12/2021 εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού του ορίου του άρθρου 3.

2. Για τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού του ορίου του άρθρου 3, ως αξία των πράξεων που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των δώδεκα μηνών οι πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2020. Για την συμπλήρωση του δωδεκαμήνου λαμβάνονται υπόψη οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στους αντίστοιχους μήνες του έτους 2019.

3. Για την επιλογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του ορίου υποβάλλεται αίτημα ως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 10 της παρούσας έως 31.12.2021 στην Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 και επιπλέον:
α. αρχείο που περιλαμβάνει:
- τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις οριστικές εξαγωγές ανά μήνα για τα έτη 2019 και 2020,
- τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2019, όπως έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, συνολικά,
- τις εκροές της περιόδου 1.1.2020 έως 31.12.2020, όπως έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, συνολικά,
- υπολογισμό ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των δυο παραπάνω ποσών,
β. αίτημα του εθνικού φορέα που εκπροσωπεί τον κλάδο, το οποίο έχει υποβληθεί προς την κεντρική υπηρεσία της ΑΑΔΕ και με το οποίο ζητείται εναλλακτικός υπολογισμός του ορίου του άρθρου 3 της παρούσας για το έτος 2021 για λόγους που οφείλονται στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

4. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού λάβει υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 και επιπλέον διαπιστώσει ότι:
α) ο υποκείμενος στον φόρο έχει δηλώσει στο φορολογικό μητρώο ΚΑΔ (κυρίας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας) ο οποίος περιλαμβάνεται στους οριζόμενους στην παρ. 1,
β) υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. με βάση τα αρχεία που υποβάλλονται και χωρίς περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις μεταξύ των ετών 2019 - 2020,
γ) η αίτηση έχει υποβληθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα 10 της παρούσας και
δ) έχει προηγηθεί της αίτησης το αίτημα της περ. β της παρ. 3,
εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω ως το υπόδειγμα 11 της παρούσας, ή απόφαση για την απόρριψη του αιτήματος, όπως το υπόδειγμα 6. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων.»».Επίσης, με την απόφαση Α.1218/23.9.2021 προστέθηκαν στην ΠΟΛ.1167/29.7.2015 τα υποδείγματα 10 και 11, ως εξής:
Δείτε όλα όσα ισχύουν, στην τροποποιημένη απόφαση ΠΟΛ.1167/2015.